Talk-vi -- OpenStreetMap Vi���t Nam. Danh s��ch th�� v��� m���i th��� li��n quan �����n OSM ��� Vi���t Nam hay b���ng ti���ng Vi���t.

 

Giới thiệu về Talk-vi

OpenStreetMap Vietnam. A mailing list to talk about anything related to OSM in VietNam or in Vietnamese.

OpenStreetMap Việt Nam. Danh sách thư về mọi thứ liên quan đến OSM ở Việt Nam hay bằng tiếng Việt.

Để xem các bài thư được gởi cho hộp thư này trước này, hãy thăm KhoTalk-vi.

Cách sử dụng Talk-vi
Để gởi thư cho mọi thành viên hộp thư chung, hãy gởi thư cho địa chỉ thư talk-vi@openstreetmap.org.

Bạn có thể đăng ký với hộp thư chung, hoặc thay đổi sự đăng ký đã có, trong các phần bên dưới.

Đăng ký với Talk-vi

Hãy đăng ký với hộp thư chung Talk-vi bằng cách điền vào đơn theo đây. Bạn sẽ nhận một thư yêu cầu xác nhận, để ngăn cản người khác đăng ký bạn không có lý do. Hộp thư này là riêng, có nghĩa là danh sách các thành viên không sẵn sàng cho người không thành viên xem.

  Địa chỉ thư của bạn:  
  Họ tên bạn (tùy chọn):  
  Bạn có thể nhập một mật khẩu riêng bên dưới. Nó cung cấp chỉ ít bảo mật, nhưng mà nên ngăn cản người khác sửa đổi sự đăng ký của bạn. Đừng nhập mật khẩu quan trọng nào vì thỉng thoảng nó sẽ được gởi cho bạn trong thư không mật mã.

  Nếu bạn chọn không nhập mật khẩu, phần mềm này sẽ tạo ra tự động mật khẩu cho bạn, và nó sẽ được gởi cho bạn một khi bạn đã xác nhận đăng ký. Hơn nữa, bạn có thể yêu cầu nhận thư chứa mật khẩu mình, vào lúc nào bạn sửa đổi các tùy chọn cá nhân.
  Chọn mật khẩu :  
  Nhập lại mật khẩu để xác nhân:  
  Bạn có muốn hiển thị thư bằng ngôn ngữ nào?  
  Bạn có muốn nhận bó thư không? Không
Talk-vi Thành viên
(Danh sách người đăng ký sẵn sàng chỉ cho các thành viên hộp thư thôi.)

Hãy nhập Địa chỉ và mật khẩu của bạn để xem danh sách các người đã đăng ký :

Địa chỉ : Mật khẩu :   

Để bỏ đăng ký ra hộp thư chung Talk-vi, nhận lời nhắc nhở mật khẩu, hoặc thay đổi các tùy chọn đăng ký, nhập địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của bạn:

Nếu bạn bỏ trống trường này, bạn sẽ được nhắc với địa chỉ thư mình


Hộp thư chung Talk-vi này được chạy bởi talk-vi-owner at openstreetmap.org
Giao diện quản trị của hộp thư chung Talk-vi (cần thiết xác thực)
Toàn cảnh của mọi hộp thư chung trên openstreetmap.org

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Chạy bằng Python GNU's Not Unix Debian Powered