[OSM-legal-talk] Can I buy some maps to draw my City?

Łukasz Holetzke lukasz.holetzke at gmail.com
Mon Sep 22 11:22:04 BST 2008


> Are we talking about the license he is giving you, his interpretation
> of the license,
> or his interpretation of the law? I think these are three distinct things.

I wrote to you, becuase i'm not sure, if I can use copyrighted photos
to draw nodes on openstreetmap.
I thing, there is no problem with their maps from their side (i mean -
their licence). But is there a problem with putting data to osm from
my part of the work (based on their photos)?


one point of the licence says:

2.3. W ramach licencji udzielonej stosownie do postanowień punktów
poprzedzających Licencjobiorca jest uprawniony do wtórnego
wykorzystania zbioru danych oraz trwałych i czasowych zwielokrotnień
danych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów związanych z
działalnością swojego przedsiębiorstwa lub – jeśli nie prowadzi
przedsiębiorstwa – w celach statutowych (lub do użytku domowego). W
każdym przypadku wykorzystanie produktu rodzi obowiązek jego
oznaczania zastrzeżeniem o treści: „(c) TECHMEX S.A. , wszelkie prawa
zastrzeżone" (lub równoznacznym w języku obcym w przypadku
wykorzystania poza granicami terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Now the translation (may be inaccurate - some text is google
translated - so I'm sorry):
Under the licensce granted by (resolutions/decisions) in previous
points the Licensee is granted to secondary use of the data and
reproductions of fixed and temporary data only to the extent necessary
for purposes related to the activities of their company or - if not
established - for statutory (or household). In any case, using the
product obliges to description of the context with: "(c) TECHMEX S.A.
, All rights reserved" (or equivalent in foreign language, when used
outside the territory of Poland).

I wrote to them. First I asked them about the second sentence of the
point, about the
description of the product (I was not sure about this point):
> Should I describe my work with your copyright? And:
> 1. i have no company;
> 2. as I wrote earlier: I would use your product to create maps of streets and terrain
> (creating nodes on another layer, connecting it and tagging using special software),
> created points will be shared on a Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

> Do you claim any rights to my product (created on the basis of your product)?

They answered:
> This point is about our maps and all compilations with our maps. When
> your content is in 100% yours (for example done on our maps but It
> doesn't contain our maps) you do not have to describe it with our
> copyright. We don't claim any rights to your product.

If I made some mistakes in translating our conversation here Is the
original Polish part:
Me:
"Czy ostatnie zdanie tego punktu dotyczy produktu Waszego, czy mojego?
Kilka wyjaśnień:
1. nie prowadzę działalności gospodarczej;
2. tak, jak wspomniałem już wcześniej: chciałbym wykorzystać Wasz
produkt do tworzenia map dróg i terenu (nakładając punkty na osobną
warstwę, łącząc je ze sobą i opisując je korzystając ze
specjalistycznego oprogramowania), stworzone punkty (drogi i rodzaj
terenu) byłyby udostępnione na licencji CC-A-SA 2.0 (Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

Czy do mojego produktu (stworzonego na podstawie Waszego produktu)
roszczycie sobie jakieś prawa?"

sklep at geoserwer dot pl:
"Poniższy punkt dotyczy naszych map i wszelkich kompilacji tychże map z
innymi warstwami. W momencie, gdy utwór (czyli mapa) stanowi w 100% Pana
dzieło (czyli np. jest tworzony na podstawie naszej mapy, ale jej nie
zawiera) nie musi Pan umieszczać tego napisu. Nie rościmy sobie również
żadnych praw do Pana produktu."

Regards,

 --
Łukasz Holetzke


More information about the legal-talk mailing list