[Mailman] visibility of new added lines

Tomislav Nemet Tomislav.Nemet at voda.hr
Wed Oct 28 08:51:25 UTC 2015


Hi, I draw few tracks in reign and when save them they become visible only at high zoom level (100m)
Other tracks (same type of road) previously added (by system or someone) become visible at zoom level 1000m.
Whats the catch?

regards


----- Pravne napomene -----
Ova elektroni?ka poruka i njeni prilozi mogu sadr?avati povla?tene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne ?itate ako niste njen nazna?eni primatelj. Ako ste ovu poruku primili gre?kom, molimo Vas da o tome obavijestite po?iljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uni?tite bez ?itanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovla?tena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priop?avanje ove poruke zabranjena je. HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za sadr?aj ove poruke, odnosno za posljedice radnji koje bi proiza?le iz proslije?enih informacija, a niti stajali?ta izra?ena u ovoj poruci ne odra?avaju nu?no slu?bena stajali?ta HRVATSKIH VODA. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, HRVATSKE VODE ne preuzimaju odgovornost za eventualnu ?tetu nastalu uslijed zara?enosti e-mail poruke virusom ili drugim ?tetnim programom, neovla?tene interferencije, pogre?ne ili zaka?njele dostave poruke uslijed tehni?kih problema. HRVATSKE VODE zadr?avaju pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se ?alju iz HRVATSKIH VODA ili u njih pristi?u.
----- Disclaimer -----
This e-mail message and its attachments may contain privileged and/or confidential information. Please do not read the message if you are not its designated recipient. If you have received this message by mistake, please inform its sender and destroy the original message and its attachments without reading or storing of any kind. Any unauthorized use, distribution, reproduction or publication of this message is forbidden. HRVATSKE VODE is neither responsible for the contents of this message, nor for the consequences arising from actions based on the forwarded information, nor do opinions contained within this message necessarily reflect the official opinions of HRVATSKE VODE. Considering the lack of complete security of e-mail communication, HRVATSKE VODE is not responsible for the potential damage created due to infection of an e-mail message with a virus or other malicious program, unauthorized interference, erroneous or delayed delivery of the message due to technical problems. HRVATSKE VODE reserves the right to supervise and store both incoming and outgoing e-mail messages.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/mailman/attachments/20151028/052c8c56/attachment.html>


More information about the mailman mailing list