[Tagging] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych / names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Sun Jan 5 22:25:22 UTC 2020


EO
Mi planas forigi la etikedojn “name” kaj “wikipedia” por la lokoj, kiuj
ne estas ligitaj al iu specifa popolo aŭ lingvo:
* kontinentoj
* norda kaj suda polusoj
* maroj kaj golfoj kun escepto: forlasi la etikedon “name” se ekzistas
maksimume du (aŭ tri) lingvoj de apudaj landoj, do ekzemple “Белое море”
plue tenos sian etikedon.
La celo de tiu redakto estas igi OSM pli neŭtra kaj respekta al homoj de
ĉiuj landoj. Estas neniu kialo por ke Balta Maro estu “Baltic Sea” aŭ
Sudameriko estu “South America” - tio estas ekzemplo de angla imperiismo.
Neniuj informoj perdiĝos - programoj plue povos eltiri la deziratan
valoron per etikedoj name:en, name:pl, ktp, ligiloj al Vikipedio estos
plue alireblaj per Vikidatumoj.
Bonvolu subteni (voĉdoni) mian proponon aŭ skribu kialon kial ne.PL
Planuję usunąć znaczniki „name” i „wikipedia” z miejsc, które nie są
powiązane z określonym narodem i językiem:
* kontynenty
* bieguny północny i południowy
* morza i zatoki, ale wyjątkowo zostawiając znacznik „name” dla mórz
posiadających maksymalnie dwa (lub trzy) języki sąsiadujących państw,
więc przykładowo „Белое море” nie ulegnie zmianie.
Celem tej edycji jest sprawienie, aby mapa OSM była bardziej neutralna i
nie poniżała ludzi z jakichkolwiek krajów. Nie ma jakiegokolwiek powodu,
aby Morze Bałtyckie było „Baltic Sea” albo Ameryka Południowa była
„South America” - jest to przykład angielskiego imperializmu.
Jakiekolwiek dane nie zostaną utracone - programy będą mogły wyciągnąć
pożądaną nazwę ze znaczników name:en, name:pl, itd, odnośniki do
Wikipedii będą dostępne przez Wikidane.
Proszę poprzeć (zagłosować) moją propozycję lub napisać powód dlaczego nie.EN (automatic translation)
I plan to remove the "name" and "wikipedia" tags from places that are
not associated with a specific nation or language:
* continents
* north and south poles
* seas and bays, but exceptionally leaving the "name" tag for seas with
a maximum of two (or three) languages of neighboring countries, so for
example "Белое море" will not change.
The purpose of this edition is to make the OSM map more neutral and not
humiliate people from any country. There is no reason for the Baltic Sea
to be the "Baltic Sea" or for South America to be "South America" - this
is an example of English imperialism.
Any data will not be lost - programs will be able to extract the desired
name from the tags name:en, name:pl, etc., Wikipedia links will be
available via Wikidata.
Please support (vote) my proposal or write a reason why not.IT (traduzione automatica)
Ho intenzione di rimuovere i tag "name" e "wikipedia" da luoghi che non
sono associati a una nazione o lingua specifica:
* continenti
* poli nord e sud
* mari e baie, ma in via eccezionale lasciando il tag "name" per i mari
con un massimo di due (o tre) lingue dei paesi vicini, quindi ad esempio
"Белое море" non cambierà.
L'obiettivo di questa edizione è rendere la mappa OSM più neutrale e non
umiliare le persone di qualsiasi paese. Non vi è alcun motivo per cui il
Mar Baltico sia il "Baltic Sea" o che il Sud America sia il "South
America" - questo è un esempio dell'imperialismo inglese.
Tutti i dati non andranno persi - i programmi saranno in grado di
estrarre il nome desiderato dai tag name:en, name:pl, ecc., I link di
Wikipedia saranno disponibili tramite Wikidata.
Sostieni (vota) la mia proposta o scrivi un motivo per cui no.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200105/d9e68799/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200105/d9e68799/attachment.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/attachments/20200105/d9e68799/attachment.sig>


More information about the Tagging mailing list