[Talk-cat] Acadèmia d'anglès

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Thu Mar 6 10:51:41 UTC 2014


yo paseopor <yopaseopor at gmail.com> writes:

> Pel que he vist, OSM no fila tan prim encara.Jo ho faria com a amenity, ja
> que a més d'edifici és una categoria diferent que la resta d'edificis i per
> tant els mapes d'OSM la marcaran diferent (que al cap i a la fi és el que
> busquem quan etiquetem alguna cosa específica).

Jo també crec que "amenity" és més adient. A més en el cas que vull
etiquetar no és un edifici dedicat a això, només s'usa els baixos per
aquests ús.  

> No seria mala idea plantejar la proposició d'incloure aquest tag? (
> amenity=languages_school ) d'aquest estil.Qui inicia el procés?

Desgraciadament crec que el meu anglès no és suficient fluid.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140306/e666adeb/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list