[Talk-cat] Trobada dia 5: Sarrià de Ter

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Thu Mar 27 18:42:48 UTC 2014


> Molt bé les idees d'ordre del dia. Qui aporti una tema tractar, potser
> podria afegir el temps que creu que cal dedicar-li. Així ens organitzem
> poder tocar-ho tot.
> Un dels punts que vull comentar -i que apunto a continuació- pot tractar-se
> amb 5-10 minuts, per exemple.

Crec que és important temporalitzar els temes. A més a més veig que n'hi
ha molts, potser només són informatius, però es poden allargar així que
crec que és important intentar prioritzar-los.

Tot i que no amago que el meu objectiu personal es limita a conèixer-vos
millor per tal de crear una comunitat robusta ;-)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140327/11f04b9f/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list