[Talk-cat] Opening_date L9/L10 Metro Barcelona

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Fri May 9 16:46:57 UTC 2014


Miquel Morell <mmorell08348 at gmail.com> writes:

> els anglesos fan servir un terme per quant no hi ha una data definida (i en
> general per quant quelcom esta per definir) que es TBD que es l'acrònim de
> "TO Be Defined" (pendent de definir)
> jo posaria Opening_date=TBD

Si no està definit jo optaria per no posar valor a aquesta clau.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140509/2eb495d3/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list