[Talk-cat] Opening_date L9/L10 Metro Barcelona

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Fri May 9 18:43:23 UTC 2014


Miquel Morell <mmorell08348 at gmail.com> writes:

> Com vulgueu
> Modestament opino que dir que la data es TBD diu molt mes que no dir res.
> Si no es diu res no se sap si es que no hi ha data, si es que ningú la ha
> possat, si es que no esta definida...
> Jo a mes posaria un comentari dient que a maig del 2014 es va revisar i
> seguia sense estar definida

Per mi és el mateix dir que no hi ha data, que dir que la data està per
definir. En canvi el que si que veig important és posar el comentari que
dius. Així queda clar que en algun moment algú ha intentat esbrinar la
data.  
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140509/f6b19567/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list