[Talk-cat] Descarregar limits administratiud d'OSM

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Wed May 28 23:46:19 UTC 2014


Si vols quelcom més genèric pot servir la Overpass API. Amb
http://overpass-turbo.eu/ pots refinar les consultes. Per exemple la
següent defineix la província de Girona:

http://overpass-turbo.eu/s/3zk
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140529/c96abb5f/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list