[Talk-cat] Consulta addr:housenumber i addr:street

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Sun Feb 15 06:56:55 UTC 2015


Jo fins ara he creat un node a part. Sóc partidari de separar, una cosa
és el bar i l'altre es l'edifici. Si el bar és mou de lloc, es pot moure
el node actualitzant l'adreça de forma que a l'històric queda reflectit
que el bar s'ha mogut. D'altra banda, les entrades dels edificis es
poden marcar com a tal i el Bar legalment només tindrà una adreça,
aquesta és la que posaria al node.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 818 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20150215/b7cd5a43/attachment.sig>


More information about the Talk-cat mailing list