[Talk-cat] Encaminament incrustat a openstreetmap.org

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Tue Feb 17 10:52:37 UTC 2015


Estic content i no em puc estar de comentar-vos que ja tenim
encaminament incrustat a openstreetmap.org :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 818 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20150217/ac003432/attachment.sig>


More information about the Talk-cat mailing list