[Talk-ht] Mapping Party this Saturday (11/26) at ESIH, 10am-3pm

Jaakko Helleranta.com jaakko at helleranta.com
Wed Nov 23 15:33:33 GMT 2011


*Dear You All interested in mapping, maps of Haiti (how to find/use them),
geo-information, GIS systems, etc.*

In the spirit of open communities, open source and making the best map of
Haiti <http://j.mp/osm-ht> even better a *Mapping
Party<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapping_parties>
*will be hosted *this Saturday, November 26, from 10am to 3pm at Ecole
Supérieur d'Infotronique d'Haiti (ESIH).
*Address: 29, deuxième ruelle Nazon, Port-au-Prince
Map: http://j.mp/osm-esih
+ Coordinates: 18.54069, -72.31952

* Mapping Party:
- Understanding what OpenStreetMap <http://osm.org> is and how it enables
anyone and everyone to map their neighborhood, city, country .. and the
world.
- Actually mapping your world (we will start with the neighborhood we are
at ;) with on-the-ground survey and editing of the collected data. .. You
can also edit the map of your favorite area if you wish (home, school,
work, work projects, etc). As you can see from the above map link the
OpenStreetMap map of the ESIH surroundings (and most of Haiti) is already
quite good. But no worries, there is a _lot_ to still work on, to add to
the map, to fix, etc. OpenStreetMap is a wonderfully flexible map platform
that encourages adding any real-world physical objects into it from roads
to footpaths to walls to individual streetlights and trees to schools,
restaurants, hotels, (all) buildings including huts and shelters to rivers
and streams to practically anything else!

Q: What do you need?
A: Bring (if you have):
- pen and paper
- laptop
- digital camera (helps in documenting on-the-ground surveying, mobile
phone camera is often good enough)
- GPS or a smartphone with a GPS (iPhone, Android, many of the
Nokia/Symbian models)
- a compass (that can help people who are not good in reading maps to learn
reading maps)

If you want to dive into OSM / mapping before Saturday you can do so by
either diving into the OSM Wiki at http://wiki.osm.org/ or perhaps a more
compact point-of-entry would be the recently published "LearnOSM:
Beginner's Guide to OSM", which is available freely at
http://www.learnosm.org/beginners-guide/ (in HTML as well as a hefty 37
page, 43MB PDF document).

Light snack in the form of water & bread w/ peanut butter & jam will be
server during the event.

Please pass on this invitation to anyone you think could be interested to
join or knows people who could be interested to join us.
Please also RSVP if you are coming to the event either at the Facebook
event page, adding a comment to this invitation at
http://mappinghaiti.posterous.com/ or by replying me (/sending email to
jaakko at helleranta.com).

I hope to see you on Saturday and/or in the mapping events to come!
-Jaakko
http://osm.org/user/jaakkoh

Ps. Please subscribe to the OpenStreetMap Haiti email list (
talk-ht at openstreetmap.org) via http://j.mp/osmht-talk and add yourself to
the Mapping Haiti Facebook group via http://j.mp/mappinghaiti-facebook to
help with communicating and working together.

*== EN KREOLE (par Google Translate) ==
*
*Chè Ou Tout enterese nan kat, kat nan Ayiti (ki jan yo jwenn / sèvi ak
yo), Geo enfòmasyon-, sistèm GIS, elatriye
*
Nan Lespri Bondye a nan kominote louvri, sous louvri epi fè kat jeyografik
ki pi bon an Ayiti pral menm pi bon yon transfòmasyon Mapping Pati sa a
Samdi, 26 novanm, ki soti nan 10am 3pm nan Ecole Supérieure d'Ayiti
d'Infotronique (ESIH).

Adrès: 29, Dezyèm Ruelle Nazon, Pòtoprens
Map: http://j.mp/osm-esih
+ Kowòdone: 18,54069, -72,31952

* Mapping Pati:
- Konprann ki sa ki OpenStreetMap se ak li montre kouman li pèmèt nenpòt
moun ak tout moun nan kat jeyografik katye yo, vil, peyi .. ak mond lan.
- Aktyèlman kat mond ou a (n ap kòmanse ak katye a nou nan;) ak sou--tè a
sondaj ak koreksyon nan done yo ranmase. .. Ou kapab tou modifye kat la nan
zòn ou pi renmen si ou vle (lakay, lekòl, travay, pwojè travay, elatriye).
Kòm ou ka wè nan lyen ki anwo a kat jeyografik kat jeyografik la
OpenStreetMap nan anviwònman yo ESIH (ak pi fò nan Ayiti) se deja afè bon.
Men, pa gen enkyetid, gen yon _lot_ toujou travay sou, pou ajoute pou kat
jeyografik la, repare, elatriye OpenStreetMap se yon platfòm kat jeyografik
bèl fleksib ki ankouraje ajoute nenpòt objè reyèl-mond fizik nan li soti
nan wout santi'y nan miray a moun ekleraj ak pye bwa yo nan lekòl,
restoran, otèl, (tout) ki gen ladan bilding kabin ak abri rivyè ak sous dlo
pratikman nenpòt lòt bagay!

Sa ou bezwen?
Yon: Pote (si w gen):
- Papye ak plim
- Laptop
- Kamera dijital (ede nan ki dokimante sou--tè a fè sondaj sou, kamera
telefòn mobil souvan se bon ase)
- GPS oswa yon smartfon ak yon GPS (android ifon,, anpil nan modèl yo Nokia
/ senbyan)
- Yon konpa (ki ka ede moun ki pa bon nan lekti kat an aprann lekti kat)

Si ou vle plonje nan OSM / kat anvan Samdi ou ka fè sa swa pa plonje nan
Wiki a OSM nan http://wiki.osm.org/ oswa petèt yon pi plis kontra enfòmèl
ant pwen-an-antre ta dwe dènyèman pibliye "LearnOSM a: Gid pou debutan nan
OSM ", ki disponib libreman nan
http://www.learnosm.org/beginners-guide/(nan HTML menm jan tou yon gro
paj 37, 43MB PDF dokiman).

Limyè goute nan fòm lan nan bè dlo ak pen w / manba konfiti & pral sèvè
pandan evènman an.

Tanpri, pase sou sa a envitasyon yo ba nenpòt moun ou panse ki ka enterese
rantre nan oswa konnen moun ki ta ka enterese rantre nan nou.
Tanpri, tou RSVP si ou ap vini nan evenman an swa nan paj la evènman
Facebook, ajoute yon kòmantè moun sa a envitasyon nan
http://mappinghaiti.posterous.com/ oswa pa Replying m '(/ voye yon imel bay
jaakko at helleranta.com).

Mwen espere wè ou nan Samdi ak / oswa nan evènman yo kat vini!
-Jaakko
http://osm.org/user/jaakkoh

PS. Tanpri abònman nan lis la imel OpenStreetMap Ayiti (
talk-ht at openstreetmap.org) atravè http://j.mp/osmht-talk epi ajoute tèt ou
nan gwoup "Mapping Haiti" a Facebook atravè
http://j.mp/mappinghaiti-facebook moun ede ou avèk kominike ak ap travay
ansanm.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20111123/278c993c/attachment.html>


More information about the Talk-ht mailing list