[Talk-ht] Mapping Party this Saturday (11/26) at ESIH, 10am-3pm

ATTIE Patrick patrick.attie at esih.edu
Wed Nov 23 18:19:37 GMT 2011


I just put the text on our Facebook page.

Patrick

- Dir. Adjoint, Ecole Supérieure d'Infotronique d'Haïti (ESIH)
- Vice-Président, Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d'Industrie (CFHCI)
- Membre du Conseil d'Administration, Haititec
- Mobile:(509)-38593885/(509)-35570871
- Téléphone Bureau:(509)-29410101
- Courriel: patrick.attie at esih.edu
- Pseudo Skype: patrick.attie1Le 11/23/2011 7:33 AM, Jaakko Helleranta.com a écrit :
> In the spirit of open communities, open source and making the best map 
> of Haiti <http://j.mp/osm-ht> even better a *Mapping Party 
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapping_parties> *will be hosted 
> *this Saturday, November 26, from 10am to 3pm at Ecole Supérieur 
> d'Infotronique d'Haiti (ESIH).
> *Address: 29, deuxième ruelle Nazon, Port-au-Prince
> Map: http://j.mp/osm-esih
> + Coordinates: 18.54069, -72.31952
>
> * Mapping Party:
> - Understanding what OpenStreetMap <http://osm.org> is and how it 
> enables anyone and everyone to map their neighborhood, city, country 
> .. and the world.
> - Actually mapping your world (we will start with the neighborhood we 
> are at ;) with on-the-ground survey and editing of the collected data. 
> .. You can also edit the map of your favorite area if you wish (home, 
> school, work, work projects, etc). As you can see from the above map 
> link the OpenStreetMap map of the ESIH surroundings (and most of 
> Haiti) is already quite good. But no worries, there is a _lot_ to 
> still work on, to add to the map, to fix, etc. OpenStreetMap is a 
> wonderfully flexible map platform that encourages adding any 
> real-world physical objects into it from roads to footpaths to walls 
> to individual streetlights and trees to schools, restaurants, hotels, 
> (all) buildings including huts and shelters to rivers and streams to 
> practically anything else!
>
> Q: What do you need?
> A: Bring (if you have):
> - pen and paper
> - laptop
> - digital camera (helps in documenting on-the-ground surveying, mobile 
> phone camera is often good enough)
> - GPS or a smartphone with a GPS (iPhone, Android, many of the 
> Nokia/Symbian models)
> - a compass (that can help people who are not good in reading maps to 
> learn reading maps)
>
> If you want to dive into OSM / mapping before Saturday you can do so 
> by either diving into the OSM Wiki at http://wiki.osm.org/ or perhaps 
> a more compact point-of-entry would be the recently published 
> "LearnOSM: Beginner's Guide to OSM", which is available freely at 
> http://www.learnosm.org/beginners-guide/ (in HTML as well as a hefty 
> 37 page, 43MB PDF document).
>
> Light snack in the form of water & bread w/ peanut butter & jam will 
> be server during the event.
>
> Please pass on this invitation to anyone you think could be interested 
> to join or knows people who could be interested to join us.
> Please also RSVP if you are coming to the event either at the Facebook 
> event page, adding a comment to this invitation at 
> http://mappinghaiti.posterous.com/ or by replying me (/sending email 
> to jaakko at helleranta.com <mailto:jaakko at helleranta.com>).
>
> I hope to see you on Saturday and/or in the mapping events to come!
> -Jaakko
> http://osm.org/user/jaakkoh
>
> Ps. Please subscribe to the OpenStreetMap Haiti email list 
> (talk-ht at openstreetmap.org <mailto:talk-ht at openstreetmap.org>) via 
> http://j.mp/osmht-talk and add yourself to the Mapping Haiti Facebook 
> group via http://j.mp/mappinghaiti-facebook to help with communicating 
> and working together.
>
> *== EN KREOLE (par Google Translate) ==
> *
> _Chè Ou Tout enterese nan kat, kat nan Ayiti (ki jan yo jwenn / sèvi 
> ak yo), Geo enfòmasyon-, sistèm GIS, elatriye
> _
> Nan Lespri Bondye a nan kominote louvri, sous louvri epi fè kat 
> jeyografik ki pi bon an Ayiti pral menm pi bon yon transfòmasyon 
> Mapping Pati sa a Samdi, 26 novanm, ki soti nan 10am 3pm nan Ecole 
> Supérieure d'Ayiti d'Infotronique (ESIH).
>
> Adrès: 29, Dezyèm Ruelle Nazon, Pòtoprens
> Map: http://j.mp/osm-esih
> + Kowòdone: 18,54069, -72,31952
>
> * Mapping Pati:
> - Konprann ki sa ki OpenStreetMap se ak li montre kouman li pèmèt 
> nenpòt moun ak tout moun nan kat jeyografik katye yo, vil, peyi .. ak 
> mond lan.
> - Aktyèlman kat mond ou a (n ap kòmanse ak katye a nou nan;) ak 
> sou--tè a sondaj ak koreksyon nan done yo ranmase. .. Ou kapab tou 
> modifye kat la nan zòn ou pi renmen si ou vle (lakay, lekòl, travay, 
> pwojè travay, elatriye). Kòm ou ka wè nan lyen ki anwo a kat 
> jeyografik kat jeyografik la OpenStreetMap nan anviwònman yo ESIH (ak 
> pi fò nan Ayiti) se deja afè bon. Men, pa gen enkyetid, gen yon _lot_ 
> toujou travay sou, pou ajoute pou kat jeyografik la, repare, elatriye 
> OpenStreetMap se yon platfòm kat jeyografik bèl fleksib ki ankouraje 
> ajoute nenpòt objè reyèl-mond fizik nan li soti nan wout santi'y nan 
> miray a moun ekleraj ak pye bwa yo nan lekòl, restoran, otèl, (tout) 
> ki gen ladan bilding kabin ak abri rivyè ak sous dlo pratikman nenpòt 
> lòt bagay!
>
> Sa ou bezwen?
> Yon: Pote (si w gen):
> - Papye ak plim
> - Laptop
> - Kamera dijital (ede nan ki dokimante sou--tè a fè sondaj sou, kamera 
> telefòn mobil souvan se bon ase)
> - GPS oswa yon smartfon ak yon GPS (android ifon,, anpil nan modèl yo 
> Nokia / senbyan)
> - Yon konpa (ki ka ede moun ki pa bon nan lekti kat an aprann lekti kat)
>
> Si ou vle plonje nan OSM / kat anvan Samdi ou ka fè sa swa pa plonje 
> nan Wiki a OSM nan http://wiki.osm.org/ oswa petèt yon pi plis kontra 
> enfòmèl ant pwen-an-antre ta dwe dènyèman pibliye "LearnOSM a: Gid pou 
> debutan nan OSM ", ki disponib libreman nan 
> http://www.learnosm.org/beginners-guide/ (nan HTML menm jan tou yon 
> gro paj 37, 43MB PDF dokiman).
>
> Limyè goute nan fòm lan nan bè dlo ak pen w / manba konfiti & pral 
> sèvè pandan evènman an.
>
> Tanpri, pase sou sa a envitasyon yo ba nenpòt moun ou panse ki ka 
> enterese rantre nan oswa konnen moun ki ta ka enterese rantre nan nou.
> Tanpri, tou RSVP si ou ap vini nan evenman an swa nan paj la evènman 
> Facebook, ajoute yon kòmantè moun sa a envitasyon nan 
> http://mappinghaiti.posterous.com/ oswa pa Replying m '(/ voye yon 
> imel bay jaakko at helleranta.com <mailto:jaakko at helleranta.com>).
>
> Mwen espere wè ou nan Samdi ak / oswa nan evènman yo kat vini!
> -Jaakko
> http://osm.org/user/jaakkoh
>
> PS. Tanpri abònman nan lis la imel OpenStreetMap Ayiti 
> (talk-ht at openstreetmap.org <mailto:talk-ht at openstreetmap.org>) atravè 
> http://j.mp/osmht-talk epi ajoute tèt ou nan gwoup "Mapping Haiti" a 
> Facebook atravè http://j.mp/mappinghaiti-facebook moun ede ou avèk 
> kominike ak ap travay ansanm.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20111123/b08f1fd8/attachment-0001.html>


More information about the Talk-ht mailing list