[Talk-ht] Haiti Communitere : Evenement / Sustainability Social Event

nicolas chavent nicolas.chavent at gmail.com
Jeu 29 Mar 20:57:15 BST 2012


Salut a tous. Y a-t-il un intérêt à une présence à cet événement à Haiti
Communitere de la part de ceux qui seront a Pap ce week end? Merci d'avance
pour l'update

Hi all. Is there an interest in attending this event to Haiti Communitere
from those who will be a Pap this weekend? Thank you in advance for the
update

Bonjou tout moun. Èske gen yon enterè nan patisipe nan evenman sa a an Ayiti
 Communitere nan men moun ki pral gen yon papa nikola fen semèn sa? Mèsi
davans pou aktyalizasyon a

Nico

2012/3/27 nicolas chavent <nicolas.chavent at gmail.com>

>
> Salut a tous,
>
> Haiti Communitere [1] organise un événement [2] ce samedi 31 mars pour
> assurer sa durabilité. Les réalisations que permet HC seront présentées et
> les acteurs de ses réalisations pourront tenir un stand et présenter leurs
> projet .
>
> Le projet OSM a été invité, possibilité et intérêt pour ceux de PAP d'y
> participer et de ternir un stand OSM, d'animer le lab de HC avec des
> sessions pratiques autour de OSM (mini mapping party sur le modele de ce
> que nous avions pu faire a Canne a sucre il y a 1 an et 3 mois) de faire
> des presentations a intervalles reguliers dans la journee, et d'autres
> elements?
>
> Excellente journée a tous
> Nico
>
>
> ......................................................................................................................................................................................
>
> Tout moun,
>
> Ayiti Communitere [1] ap òganize yon evènman [2] sa a Samdi, 31 mas asire
> otosifizans li yo. Reyalizasyon pral prezante ki pèmètkreyōl ayisyen ak
> aktè nan reyalizasyon li yo pral pran pozisyon e prezante pwojè yo.
>
> Te pwojè a OSM envite, ak posib enterè tout moun nan PAPpatisipe ak
> sevanouir yon OSM kanpe, mennen kreyōl ayisyen anlaboratwa ak sesyon
> pratik alantou OSM (Mini pati kat sou modèl lanan sa nou yo te kapab fè
> kan yon ane de sa ak 3 mwa) nan fè prezantasyon nan entèval regilye pandan
> jounen an, ak lòt eleman?
>
> Ekselan tout jou
> niko
>
>
>
>
> Haiti Communitere [1] is organizing an event [2] this Saturday, March 31 to
> ensure its sustainability. Achievements will be presented that allows HC and
> actors of his achievements will take a stand and present their project.
>
> The OSM project was invited, and possible interest to those of PAPto
> participate and to tarnish a stand OSM, to lead the lab HC withpractical
> sessions around OSM (Mini mapping party on the modelof what we were able
> to make sugarcane a year ago and 3 months)to make presentations at
> regular intervals during the day, and other elements?
>
> Excellent all day
> Nico
>
>
> [1] = www.*haiti.communitere*.org/
> [2] = http://www.haiti.communitere.org/news/youre-invited.html
>
>
> --
> Nicolas Chavent
> Humanitarian OpenStreetMap Team
> http://hot.openstreetmap.org/weblog/
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Haiti
> Mobile (Haiti): +509 4617 3334
> Mobile (FRA): +33 (0)6 52 40 78 20
> Email: nicolas.chavent at hotosm.org
> Email: nicolas.chavent at gmail.com
> Skype: c_nicolas
> Twitter: nicolas_chavent
>
>


-- 
Nicolas Chavent
Humanitarian OpenStreetMap Team
http://hot.openstreetmap.org/weblog/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Haiti
Mobile (Haiti): +509 4617 3334
Mobile (FRA): +33 (0)6 52 40 78 20
Email: nicolas.chavent at hotosm.org
Email: nicolas.chavent at gmail.com
Skype: c_nicolas
Twitter: nicolas_chavent
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ht/attachments/20120329/f7f8f167/attachment-0001.html>


Plus d'informations sur la liste de diffusion Talk-ht