[Talk-lt] Mano pirmasis sud�tingesnis �na�as � OSM

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Thu Jul 16 14:43:28 UTC 2009


On Thu, Jul 16, 2009 at 05:13:17PM +0300, sirex wrote:
> Did�iuosius pastatus daugiau-ma�iau pa�ym�jau su GPS, o kitus susta�iau i�
> akies.

Aiee, kaip čia yra, kad tavo Muttas sudarkė lietuviškas raides?  Lokalė
blogai nustatyta?

> Ne�inau ar taip daryti gerai?

Mano pragmatiniu supratimu taip daryti yra gerai.  Orientuotis žmonėms
padeda.  Sparnuotųjų raketų pagal openstreetmap duomenis vis tiek niekas
netaikys.

Marius Gedminas
-- 
Computers are not intelligent.  They only think they are.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20090716/f8e5da98/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list