[Talk-lt] Peticija?

Darius Žitkevičius skystis at gmail.com
Wed Jul 7 13:52:49 UTC 2010


Malonu, kad pagaliau prašymas pas gavėją. Jei per 2-3 mėn atsakys bus
labai gerai.

O tai remiantis tuo 7 punktu šiuo metu galim naudot be jokio sutikimo ar ne?

2010 m. liepos 7 d. 16:27, Justas Ingelevičius <justas at zvejone.lt> rašė:
> Naujienos tokios. Išsiunčiau atsakymų negavau, kol kas tik skambinau
> tel. Į kelių direkciją neprisiskambinu. O Aušra Kalantaite iš NŽT
> atsakė, kad yra priimtas naujas Geodezijos kartografijos įstatymas,
> bet dar nėra poįstatyminių aktų, pagal kuriuos suteikiama teisė
> naudotis duomenimis, taigi dar teks 2-3 mėn laukti to poįstatyminio
> akto, tada galėsim pateikti prašymą, pasirašyti sutartį ir t.t.
> Belieka tik sekti valstybės žinias ar NŽT puslapį ir laukti NŽT
> direktoriaus įsakymo dėl duomenų naudojimo sąlygų ar kažko panašaus.
>
> LIETUVOS RESPUBLIKOS
> GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
> ĮSTATYMAS
> http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371048&p_query=&p_tr2=
>
> Beja jame rašoma, kad:
>
> "7. Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, prieiga prie erdvinių
> duomenų rinkinių ir (ar) paslaugų per Lietuvos erdvinės informacijos
> portalą teikiama valstybių narių valstybės institucijoms, įmonėms ir
> organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas. Taip pat prieiga
> prie valstybių narių valstybinių įstaigų ir organizacijų erdvinių
> duomenų rinkinių ir paslaugų Lietuvos Respublikos naudotojams,
> teikiantiems viešąsias paslaugas, teikiama per Lietuvos erdvinės
> informacijos portalą, jeigu kitų įstatymų nenustatyta kitaip."
>
> Bent jau aš suprantu, kad įstatymas suteikia teisę naudotis
> informacija teikiant viešąsias paslaugas (OSM čia tiktų, manau) taigi
> tie įsakymai, kurie vėliau pasirodys, neturėtų prieštarauti ir teigti
> visiškai priešingai.


-- 
Darius Žitkevičius

Krikščionis turi saugotis matematikų ir visų tų,
kurie skelbia netikras pranašystes...
Šv. Augustinas (354-430)
More information about the Talk-lt mailing list