[Talk-lt] Ojojoj

Marius Gedminas marius at gedmin.as
Wed Nov 24 12:40:41 UTC 2010


On Wed, Nov 24, 2010 at 12:36:26AM +0200, Tomas Straupis wrote:
> Microsoftas nusiperka iš Novelio kažkokias Unix IP teises. SteveC
> išeina dirbti į Microsoft.

Kas yra SteveC?

> Microsoft duoda OSM'ui teises kurti
> išvestinius produktus iš jų turimų ortofotonuotraukų...

Woot!  (Iki šios vietos galvojau, o ką tai turi bendro su OSM.)

> Argi galima
> paleisti daugiau kontūzijančių naujienų per tokį trumpą laikotarpį?

Gijoje kažkas dar užsiminė apie IE9 ir HTML5, bet
http://blogs.sitepoint.com/2010/06/04/really-ie9-100-compatible-with-html5/

> :-)
> 
> Žodžiu džiaugtis čia, verkti, bijoti, kikenti ar kaip?
> 
> P.S. Baile atha cliath...

Wazzat?

Marius Gedminas
-- 
I spent a lot of time in the Java world. I'm so glad I'm on Planet Python
now :-)
        -- Steve Alexander
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: Digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-lt/attachments/20101124/bf0896d7/attachment.sig>


More information about the Talk-lt mailing list