[Talk-lt] WMS. Valstybinės reikšmės kelių žemėlapis - galima naudoti nekomerciniams tikslams

Justas Ingelevičius justas at zvejone.lt
Wed Sep 15 12:08:18 UTC 2010


Sveiki,

pasiaiškinau, kad šį servisą galima naudoti nekomerciniams tikslams.
Kalbėjau su Lina Papšiene l.papsiene at gis-centras.lt Sakiau kad norim
naudoti OSM. Dar jei kokių klausimų kiltų galima jai parašyti.
Elektroniniu būdu naudojimo sutartį gali sudaryti ir fizinis asmuo.
Reikia nueiti į geoportal.lt užsiregistruoti arba prisijungti, spausti
paieška, tada geografinių duomenų teikėjas pasirinkti Lietuvos
automobilių kelių direkcija, tada "vedlio" pagalba prieinama iki
užsakymo, sutinkama su sutarties sąlygomis (kai kuriuose žingsniuose
ilgai galvoja ir reikia rankiniu būdu paspaudinėti "atnaujinti
sąrašą"). Galiausiai gaunama žalia nuoroda "Gauti geoprodukto prieigos
adresą" paspaudus pasirodo prieigos adresas (URL), kurį galima naudoti
Geoportalo žemėlapių naršyklėje arba trečiųjų šalių GIS programinėje
įrangoje, prieš tai įvedant savo Geoportalo naudotojo vardą ir
slaptažodį.

Ką dar sužinojau - ateityje, daugmaž kas mėnesį, turėtų pasirodyti
daugiau tokių servisų, iš saugomų teritorijų tarnybos pvz. Juos galima
bus taip pat naudoti, pažadėjo informuoti, arba aš pats pasižiūrėsiu,
jei pamirš. Tiesiog pradžiai biurokratinius dalykus susitvarko mažiau
duomenų turinčios tarnybos, o didesnės, kaip NŽT dar tik vėliau
susisuks.

Pabandykit kas nors, kas moka įkelti :)

Justas Ingelevičius,
architektas

mob. tel.: +370 613 53 947


P.s. tokios sutarties sąlygos:

GEOPORTAL.LT PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

1.	BENDROSIOS SĄLYGOS
1.1.	Lietuvos erdvinė informacijos portalą (toliau vadinama -
Geoportal.lt svetainė) tvarko ir nuolatinę priežiūrą teikia VĮ
Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau
vadinama – Tvarkytojas).
1.2.	Šiuo dokumentu Tvarkytojas suteikia Naudotojui asmeniškai skirtą,
neribotoje teritorijoje galiojanč1.3.	ią, neišimtinę, nemokamą,
neperleidžiamą naudojimo Paslaugomis licenciją. Ši licencija
suteikiama tik tam, kad Paslaugomis bei jų suteikiamomis galimybėmis
Naudotojas galėtų naudotis šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
1.4.	Šiame dokumente išdėstytos sąlygos ir nuostatos (toliau vadinama
– Sąlygos) yra teisiškai įpareigojantis reikalavimas Naudotojams ir
susitarimas su Tvarkytoju dėl Geoportal.lt svetainės, joje
publikuojamų geoproduktų, paslaugų, programinės įrangos ir turinio
(toliau šiame dokumente kartu vadinama – Paslaugos), į kurį neįeina
atskiru rašytiniu susitarimu su Tvarkytoju suderintos teikiamos
paslaugos naudojimo sąlygos.

2.	SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
2.1.	Norėdamas naudotis Geoportal.lt svetainėje teikiamomis
paslaugomis, Naudotojas turi patvirtinti, kad sutinka su šiomis
Sąlygomis.
2.2.	Naudotojas savo sutikimą su Sąlygomis patvirtina
paspaudęs mygtuką „Sutinku“ ten kur tokia parinktis teikiama tai
Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje.
2.3.	Naudotojas prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis turi susipažinti
su šiomis Sąlygomis.

3.	PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
3.1.	Geoportal.lt svetainėje pateikiama informacija kita kalba yra tik
Naudotojo patogumui. Jei yra prieštaravimai tarp vartotojo sąsajos
lietuvių kalba ir kitos kalbos, turi būti vadovaujamasi lietuviška
vartotojo sąsaja.
3.2.	Geoportal.lt svetainėje pateikiama Paslaugų prieiga.
3.3.	Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad:
3.3.1.	Paslaugų informacija, forma ir pobūdis gali būti
keič3.3.2.	iamos, jam apie tai iš anksto nepranešus.
3.3.3.	Paslaugos gali būti laikinai nepasiekiamos dėl vykdomų
atnaujinimų ar techninių priežasč3.3.4.	ių.
3.3.5.	užblokavus prieigą prie Naudotojo paskyros, bus neįmanoma
pasiekti Paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar
informacijos.
3.3.6.	fiksuotas maksimalaus perdavimų, kuriuos Naudotojas gali siųsti
arba gauti naudodamas Paslaugomis skaič3.3.7.	ius, šiuo metu
nenustatytas ir gali būti keič3.3.8.	iamas bet kuriuo metu.

4.	NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA
4.1.	Naudotojas įsipareigoja naudoti Paslaugas tik tais tikslais
kuriuos leidžia šios Sąlygos bei atitinkami įstatymai, kiti teisės
aktai ar visuotinai priimtos normos bei rekomendacijos.
4.2.	Naudotojas įsipareigoja ir patvirtina, kad:
4.2.1.	 jo pateikta informacija (pavyzdžiui, tapatybės ar kontaktiniai
duomenys), įvesta Geoportal.lt svetainėje registruojantis ar naudojant
Paslaugas visada bus tiksli, teisinga bei nepasenusi.
4.2.2.	visi prieigai prie Paslaugų naudojami jo paskyrų slaptažodžiai
bus laikomi paslaptyje. Sužinojęs apie bet kokį neleistiną naudojimąsi
jo slaptažodžiu ar paskyra, Naudotojas turi informuoti Tvarkytoją
adresu Geoportal.lt > Pagalba > Paklausimai.
4.2.3.	nesinaudos kitomis, nei Geoportal.lt svetainėje
esanč4.2.4.	iomis sąsajos priemonėmis (išskyrus atvejus, kai jam tokia
teisė suteikiama pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju) bei neužsiims
jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų
darbą) trikdanč4.2.5.	ia ar griaunanč4.2.6.	ia veikla.
4.2.7.	jokiais tikslais neatgamins, nedubliuos, nekopijuos, neparduos,
neperparduos Paslaugų, išskyrus atvejus kai ši teisė aiškiai suteikta
pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju.
4.2.8.	nepašalins, neuždengs bei nekeis jokių pranešimų apie
nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių
ženklus), kurie gali būti pridedami prie el. paslaugų ar pateikiami jų
puslapiuose.
4.2.9.	naudodamasis Paslaugomis, nenaudos jokios bendrovės ar
organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar
logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti
painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką
ar teisėtą jų naudotoją.
4.3.	Naudotojas neturi teisės (ir neturi teisės leisti kitam asmeniui)
kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) ar
jos pagrindu kurti išvestinius darbus, taip pat dekompiliuoti ar
kitaip stengtis sužinoti programinės įrangos ar kitos jos dalies
išeitinius kodus, išskyrus atvejus kai tai yra oficialiai leidžiama ar
reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba ši teisė
atskiru raštišku susitarimu suteikta Tvarkytojo.
4.4.	Naudotojas neturi teisės naudoti geoproduktų prekių pavadinimų,
prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų
prekės ženklo požymių, jei su Tvarkytoju nėra raštu susitarta kitaip.

5.	TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1.	Naudotojui sutikus su Sąlygomis, Tvarkytojas teikia prieigą prie
Paslaugų Geoportal.lt svetainėje.
5.2.	Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie planuojamus darbus, dėl
kurių Paslaugos negalės būti pasiekiamos Geoportal.lt svetainėje.
5.3.	Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie Paslaugų teikimo stabdymą.
5.4.	Tvarkytojas neįsipareigoja vykdyti Paslaugų atnaujinimų pagal
Naudotojo teikiamas pastabas.

6.	PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENINĖ INFORMACIJA
6.1.	Informacija apie duomenų apsaugos būdus Geoportal.lt svetainėje
teikiama adresu Geoportal.lt > Asmens duomenų saugumas.
6.2.	Naudotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami, atsižvelgiant
į šias asmens duomenų saugumo nuostatas.

7.	AUTORIAUS TEISĖS
7.1.	Geoportal.lt Paslaugų (paslaugų, geoproduktų, programinės įrangos
ir turinio) autoriaus teisės pateiktos adresu Geoportal.lt > Autorių
tesės.
7.2.	Autoriaus teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai.

8.	SĄLYGŲ GALIOJIMAS
8.1.	Sąlygos galioja tol, kol jos nutraukiamos šiame skyriuje nustatyta tvarka.
8.2.	Naudotojo pageidavimu teisinis susitarimas su Tvarkytoju nutraukiamas:
8.2.1.	pateikiant pranešimą Tvarkytojui apie naudojimosi Paslaugomis
nutraukimą. Pranešimas turi būti pateiktas adresu Geoportal.lt >
Pagalba > Paklausimai;
8.2.2.	Naudotojui faktiškai uždarius visas Paslaugų, kuriomis
naudojosi paskyras tuo atveju, kai tokia parinktis buvo suteikta.
8.3.	Tvarkytojas gali nutraukti teisinį susitarimą su Naudotoju ir
neteikti Paslaugų:
8.3.1.	jei šis pažeidė kurią nors Sąlygų nuostatą;
8.3.2.	jei Tvarkytojas privalo stabdyti Paslaugų teikimą pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus;
8.3.3.	vienašališku Tvarkytojo sprendimu.
8.4.	Pasibaigus Sąlygų galiojimui Naudotojas privalo nebenaudoti
Paslaugų jokiems tikslams.

9.	ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1.	Naudotojas prisiima visą atsakomybę už Sutartyje numatytų savo
įsipareigojimų nevykdymo bei tokio nevykdymo pasekmes, įskaitant ir
Tvarkytojo dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą.
9.2.	Naudotojas, pažeidęs šias Sąlygas, atlygina Tvarkytojo patirtus
nuostolius ir materialinę žalą Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo bei LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
9.3.	Tvarkytojas neatsako už Paslaugų neatitikimą Naudotojo
lūkesč9.4.	iams. Teikiamos Paslaugos yra tokios „kokios yra“.
9.5.	Tvarkytojas neatsako už Paslaugų pateikimo kokybę naudojant
treč9.6.	iųjų šalių programinę įrangą ir už prarastą ar iškreiptą
informaciją transformuojant duomenis į tarpusavyje ne visiškai
suderinamus formatus.
9.7.	Tvarkytojas neatsako už Naudotojo negalėjimą pasinaudoti
Paslaugomis dėl netinkamos Naudotojo techninės arba/ir programinės
įrangos, Interneto ryšio, naudojimo būdo, neatitinkanč9.8.	io
geoprodukto tipo ar paskirties bei kitais netinkamo naudojimo
atvejais.
9.9.	Tvarkytojas neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos Naudotojas
patyrė dėl to, kad:
9.9.1.	ištrynė, pažeidė arba neišsaugojo turinio bei kitų ryšio
duomenų, kuriuos turėjo ar perdavė naudodamasis Paslaugomis;
9.9.2.	registruojantis Geoportal.lt svetainėje nepateikė teisingos informacijos;
9.9.3.	nepasirūpino savo slaptažodžių bei paskyros duomenų saugumu bei
konfidencialumu.
9.10.	Šiame skyriuje numatyti Tvarkytojo atsakomybės apribojimai
galioja neatsižvelgiant į tai, ar apie tokių nuostolių ar žalos
atsiradimo galimybę Tvarkytojo buvo informuotas ir ar jis turėjo apie
tai žinoti.
9.11.	Nei viena iš šios sutarties šalių neatsakys už dalinį ar pilną
prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tas nevykdymas yra pasekmė
nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios nustatytos 1996.07.15 Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 bei LR CK 6.212 straipsniu.
9.12.	Ginč9.13.	ai, iškilę dėl šių Sąlygų, sprendžiami dvišaliu
susitarimu arba, susitarimo nepasiekus, Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
9.14.	Pasikeitus šalių juridiniam statusui, Sąlygose numatytos teisės
ir pareigos pereina jų teisių perėmėjams, o jas likvidavus teisės ir
pareigos pereina jas įgijusiems asmenims.
©2010 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”;
2010 m. Vilnius
More information about the Talk-lt mailing list