[Talk-lt] WMS. Valstybinės reikšmės kelių žemėlapis - galima naudoti nekomerciniams tikslams

ieskok at ramuno.lt ieskok at ramuno.lt
Wed Sep 15 19:33:53 UTC 2010


neveikia wms url, net pačiame portale nepasikrauna...

> Sveiki,
>
> pasiaiškinau, kad šį servisą galima naudoti nekomerciniams tikslams.
> Kalbėjau su Lina Papšiene l.papsiene at gis-centras.lt Sakiau kad norim
> naudoti OSM. Dar jei kokių klausimų kiltų galima jai parašyti.
> Elektroniniu būdu naudojimo sutartį gali sudaryti ir fizinis asmuo.
> Reikia nueiti į geoportal.lt užsiregistruoti arba prisijungti, spausti
> paieška, tada geografinių duomenų teikėjas pasirinkti Lietuvos
> automobilių kelių direkcija, tada "vedlio" pagalba prieinama iki
> užsakymo, sutinkama su sutarties sąlygomis (kai kuriuose žingsniuose
> ilgai galvoja ir reikia rankiniu būdu paspaudinėti "atnaujinti
> sąrašą"). Galiausiai gaunama žalia nuoroda "Gauti geoprodukto prieigos
> adresą" paspaudus pasirodo prieigos adresas (URL), kurį galima naudoti
> Geoportalo žemėlapių naršyklėje arba trečiųjų šalių GIS programinėje
> įrangoje, prieš tai įvedant savo Geoportalo naudotojo vardą ir
> slaptažodį.
>
> Ką dar sužinojau - ateityje, daugmaž kas mėnesį, turėtų pasirodyti
> daugiau tokių servisų, iš saugomų teritorijų tarnybos pvz. Juos galima
> bus taip pat naudoti, pažadėjo informuoti, arba aš pats pasižiūrėsiu,
> jei pamirš. Tiesiog pradžiai biurokratinius dalykus susitvarko mažiau
> duomenų turinčios tarnybos, o didesnės, kaip NŽT dar tik vėliau
> susisuks.
>
> Pabandykit kas nors, kas moka įkelti :)
>
> Justas Ingelevičius,
> architektas
>
> mob. tel.: +370 613 53 947
>
>
> P.s. tokios sutarties sąlygos:
>
> GEOPORTAL.LT PASLAUGŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
>
> 1.	BENDROSIOS SĄLYGOS
> 1.1.	Lietuvos erdvinė informacijos portalą (toliau vadinama -
> Geoportal.lt svetainė) tvarko ir nuolatinę priežiūrą teikia VĮ
> Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau
> vadinama – Tvarkytojas).
> 1.2.	Šiuo dokumentu Tvarkytojas suteikia Naudotojui asmeniškai skirtą,
> neribotoje teritorijoje galiojanč1.3.	ią, neišimtinę, nemokamą,
> neperleidžiamą naudojimo Paslaugomis licenciją. Ši licencija
> suteikiama tik tam, kad Paslaugomis bei jų suteikiamomis galimybėmis
> Naudotojas galėtų naudotis šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
> 1.4.	Šiame dokumente išdėstytos sąlygos ir nuostatos (toliau vadinama
> – Sąlygos) yra teisiškai įpareigojantis reikalavimas Naudotojams ir
> susitarimas su Tvarkytoju dėl Geoportal.lt svetainės, joje
> publikuojamų geoproduktų, paslaugų, programinės įrangos ir turinio
> (toliau šiame dokumente kartu vadinama – Paslaugos), į kurį neįeina
> atskiru rašytiniu susitarimu su Tvarkytoju suderintos teikiamos
> paslaugos naudojimo sąlygos.
>
> 2.	SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
> 2.1.	Norėdamas naudotis Geoportal.lt svetainėje teikiamomis
> paslaugomis, Naudotojas turi patvirtinti, kad sutinka su šiomis
> Sąlygomis.
> 2.2.	Naudotojas savo sutikimą su Sąlygomis patvirtina
> paspaudęs mygtuką „Sutinku“ ten kur tokia parinktis teikiama tai
> Paslaugai nurodytoje vartotojo sąsajoje.
> 2.3.	Naudotojas prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis turi susipažinti
> su šiomis Sąlygomis.
>
> 3.	PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
> 3.1.	Geoportal.lt svetainėje pateikiama informacija kita kalba yra tik
> Naudotojo patogumui. Jei yra prieštaravimai tarp vartotojo sąsajos
> lietuvių kalba ir kitos kalbos, turi būti vadovaujamasi lietuviška
> vartotojo sąsaja.
> 3.2.	Geoportal.lt svetainėje pateikiama Paslaugų prieiga.
> 3.3.	Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad:
> 3.3.1.	Paslaugų informacija, forma ir pobūdis gali būti
> keič3.3.2.	iamos, jam apie tai iš anksto nepranešus.
> 3.3.3.	Paslaugos gali būti laikinai nepasiekiamos dėl vykdomų
> atnaujinimų ar techninių priežasč3.3.4.	ių.
> 3.3.5.	užblokavus prieigą prie Naudotojo paskyros, bus neįmanoma
> pasiekti Paslaugų, savo paskyros duomenų, kitų ten saugomų rinkmenų ar
> informacijos.
> 3.3.6.	fiksuotas maksimalaus perdavimų, kuriuos Naudotojas gali siųsti
> arba gauti naudodamas Paslaugomis skaič3.3.7.	ius, šiuo metu
> nenustatytas ir gali būti keič3.3.8.	iamas bet kuriuo metu.
>
> 4.	NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA
> 4.1.	Naudotojas įsipareigoja naudoti Paslaugas tik tais tikslais
> kuriuos leidžia šios Sąlygos bei atitinkami įstatymai, kiti teisės
> aktai ar visuotinai priimtos normos bei rekomendacijos.
> 4.2.	Naudotojas įsipareigoja ir patvirtina, kad:
> 4.2.1.	 jo pateikta informacija (pavyzdžiui, tapatybės ar kontaktiniai
> duomenys), įvesta Geoportal.lt svetainėje registruojantis ar naudojant
> Paslaugas visada bus tiksli, teisinga bei nepasenusi.
> 4.2.2.	visi prieigai prie Paslaugų naudojami jo paskyrų slaptažodžiai
> bus laikomi paslaptyje. Sužinojęs apie bet kokį neleistiną naudojimąsi
> jo slaptažodžiu ar paskyra, Naudotojas turi informuoti Tvarkytoją
> adresu Geoportal.lt > Pagalba > Paklausimai.
> 4.2.3.	nesinaudos kitomis, nei Geoportal.lt svetainėje
> esanč4.2.4.	iomis sąsajos priemonėmis (išskyrus atvejus, kai jam tokia
> teisė suteikiama pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju) bei neužsiims
> jokia Paslaugas (arba su Paslaugomis susijusių serverių ar tinklų
> darbą) trikdanč4.2.5.	ia ar griaunanč4.2.6.	ia veikla.
> 4.2.7.	jokiais tikslais neatgamins, nedubliuos, nekopijuos, neparduos,
> neperparduos Paslaugų, išskyrus atvejus kai ši teisė aiškiai suteikta
> pagal atskirą susitarimą su Tvarkytoju.
> 4.2.8.	nepašalins, neuždengs bei nekeis jokių pranešimų apie
> nuosavybės teises (įskaitant pranešimus apie autorių teises bei prekių
> ženklus), kurie gali būti pridedami prie el. paslaugų ar pateikiami jų
> puslapiuose.
> 4.2.9.	naudodamasis Paslaugomis, nenaudos jokios bendrovės ar
> organizacijos prekių pavadinimų, prekių bei paslaugų ženklų ar
> logotipų tokiu būdu, kuris galėtų ar kuriuo būtų siekiama sukelti
> painiavą, nustatant tų prekių ženklų, pavadinimų ar logotipų savininką
> ar teisėtą jų naudotoją.
> 4.3.	Naudotojas neturi teisės (ir neturi teisės leisti kitam asmeniui)
> kopijuoti, keisti apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) ar
> jos pagrindu kurti išvestinius darbus, taip pat dekompiliuoti ar
> kitaip stengtis sužinoti programinės įrangos ar kitos jos dalies
> išeitinius kodus, išskyrus atvejus kai tai yra oficialiai leidžiama ar
> reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, arba ši teisė
> atskiru raštišku susitarimu suteikta Tvarkytojo.
> 4.4.	Naudotojas neturi teisės naudoti geoproduktų prekių pavadinimų,
> prekių bei paslaugų ženklų, logotipų, srities vardų ar kitų skiriamųjų
> prekės ženklo požymių, jei su Tvarkytoju nėra raštu susitarta kitaip.
>
> 5.	TVARKYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
> 5.1.	Naudotojui sutikus su Sąlygomis, Tvarkytojas teikia prieigą prie
> Paslaugų Geoportal.lt svetainėje.
> 5.2.	Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie planuojamus darbus, dėl
> kurių Paslaugos negalės būti pasiekiamos Geoportal.lt svetainėje.
> 5.3.	Tvarkytojas informuoja Naudotoją apie Paslaugų teikimo stabdymą.
> 5.4.	Tvarkytojas neįsipareigoja vykdyti Paslaugų atnaujinimų pagal
> Naudotojo teikiamas pastabas.
>
> 6.	PRIVATUMO POLITIKA IR ASMENINĖ INFORMACIJA
> 6.1.	Informacija apie duomenų apsaugos būdus Geoportal.lt svetainėje
> teikiama adresu Geoportal.lt > Asmens duomenų saugumas.
> 6.2.	Naudotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami, atsižvelgiant
> į šias asmens duomenų saugumo nuostatas.
>
> 7.	AUTORIAUS TEISĖS
> 7.1.	Geoportal.lt Paslaugų (paslaugų, geoproduktų, programinės įrangos
> ir turinio) autoriaus teisės pateiktos adresu Geoportal.lt > Autorių
> tesės.
> 7.2.	Autoriaus teises gina Lietuvos Respublikos įstatymai.
>
> 8.	SĄLYGŲ GALIOJIMAS
> 8.1.	Sąlygos galioja tol, kol jos nutraukiamos šiame skyriuje nustatyta
> tvarka.
> 8.2.	Naudotojo pageidavimu teisinis susitarimas su Tvarkytoju
> nutraukiamas:
> 8.2.1.	pateikiant pranešimą Tvarkytojui apie naudojimosi Paslaugomis
> nutraukimą. Pranešimas turi būti pateiktas adresu Geoportal.lt >
> Pagalba > Paklausimai;
> 8.2.2.	Naudotojui faktiškai uždarius visas Paslaugų, kuriomis
> naudojosi paskyras tuo atveju, kai tokia parinktis buvo suteikta.
> 8.3.	Tvarkytojas gali nutraukti teisinį susitarimą su Naudotoju ir
> neteikti Paslaugų:
> 8.3.1.	jei šis pažeidė kurią nors Sąlygų nuostatą;
> 8.3.2.	jei Tvarkytojas privalo stabdyti Paslaugų teikimą pagal
> Lietuvos Respublikos teisės aktus;
> 8.3.3.	vienašališku Tvarkytojo sprendimu.
> 8.4.	Pasibaigus Sąlygų galiojimui Naudotojas privalo nebenaudoti
> Paslaugų jokiems tikslams.
>
> 9.	ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
> 9.1.	Naudotojas prisiima visą atsakomybę už Sutartyje numatytų savo
> įsipareigojimų nevykdymo bei tokio nevykdymo pasekmes, įskaitant ir
> Tvarkytojo dėl to galimai patirtus nuostolius ar žalą.
> 9.2.	Naudotojas, pažeidęs šias Sąlygas, atlygina Tvarkytojo patirtus
> nuostolius ir materialinę žalą Autorių teisių ir gretutinių teisių
> įstatymo bei LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
> 9.3.	Tvarkytojas neatsako už Paslaugų neatitikimą Naudotojo
> lūkesč9.4.	iams. Teikiamos Paslaugos yra tokios „kokios yra“.
> 9.5.	Tvarkytojas neatsako už Paslaugų pateikimo kokybę naudojant
> treč9.6.	iųjų šalių programinę įrangą ir už prarastą ar iškreiptą
> informaciją transformuojant duomenis į tarpusavyje ne visiškai
> suderinamus formatus.
> 9.7.	Tvarkytojas neatsako už Naudotojo negalėjimą pasinaudoti
> Paslaugomis dėl netinkamos Naudotojo techninės arba/ir programinės
> įrangos, Interneto ryšio, naudojimo būdo, neatitinkanč9.8.	io
> geoprodukto tipo ar paskirties bei kitais netinkamo naudojimo
> atvejais.
> 9.9.	Tvarkytojas neatsako už nuostolius ar žalą, kuriuos Naudotojas
> patyrė dėl to, kad:
> 9.9.1.	ištrynė, pažeidė arba neišsaugojo turinio bei kitų ryšio
> duomenų, kuriuos turėjo ar perdavė naudodamasis Paslaugomis;
> 9.9.2.	registruojantis Geoportal.lt svetainėje nepateikė teisingos
> informacijos;
> 9.9.3.	nepasirūpino savo slaptažodžių bei paskyros duomenų saugumu bei
> konfidencialumu.
> 9.10.	Šiame skyriuje numatyti Tvarkytojo atsakomybės apribojimai
> galioja neatsižvelgiant į tai, ar apie tokių nuostolių ar žalos
> atsiradimo galimybę Tvarkytojo buvo informuotas ir ar jis turėjo apie
> tai žinoti.
> 9.11.	Nei viena iš šios sutarties šalių neatsakys už dalinį ar pilną
> prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tas nevykdymas yra pasekmė
> nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios nustatytos 1996.07.15 Lietuvos
> Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 bei LR CK 6.212 straipsniu.
> 9.12.	Ginč9.13.	ai, iškilę dėl šių Sąlygų, sprendžiami dvišaliu
> susitarimu arba, susitarimo nepasiekus, Lietuvos Respublikos įstatymų
> nustatyta tvarka.
> 9.14.	Pasikeitus šalių juridiniam statusui, Sąlygose numatytos teisės
> ir pareigos pereina jų teisių perėmėjams, o jas likvidavus teisės ir
> pareigos pereina jas įgijusiems asmenims.
> ©2010 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”;
> 2010 m. Vilnius
>
> _______________________________________________
> Talk-lt mailing list
> Talk-lt at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lt
>


More information about the Talk-lt mailing list