[Talk-lv] Liepa-jas karte-šana 27-29 augusta-

Gasha gasha at pie-dabas.net
Thu Aug 19 08:57:02 BST 2010


Kautka man ar sho neveicas. Ir aiznjemts gan 27augusta wikends, gan 11 
septembra.

G

Ja-nis Roc(a-ns wrote:
> Iespe-jams, ka vare-tu apciemot draugu ve-ju pilse-ta-, pie reizes tad vare-tu 
> ari- piedali-ties, bet pagaida-m tikai 30%, ka bu-šu..
> 
> 2010/8/19 Raivis Dejus <orvils at gmail.com <mailto:orvils at gmail.com>>
> 
>   Sveicina-ti!
> 
>   Vasaras nobeiguma- gribu aicina-t visus uz ve-ju pilse-tas Liepa-jas
>   karte-šanu. Ši-bri-ža Liepa-jas kartes sta-voklis ir stipri pietici-gs,
>   lai neteiktu vaira-k, ta-pe-c tas ar steigu ja-labo.
> 
>   *Laiks:* na-kama- nede-l,as nogale (27-29 augusts)
>   *Aktua-la- info lapa:*
>   http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Liep%C4%81ja/Mapping_party_2010.08.28
> 
> 
>   Karte-ta-ji vare-tu sava-kties sestdien 12:00 Liepa-jas rožu laukuma-
>   (saites wiki lapa-) un sadali-t apstra-da-jamos apgabalus. Ja bu-s ka-di
>   jaunie, tiem vajadzi-ga-s lietas vare-s individua-li iera-di-t tuve-ja-
>   kroga- Pablo, kur esot bez maksas WiFi. Karte-šanas efektivita-tes
>   veicina-šanai Liepa-ja- var iznoma-t velosipe-dus, bet tas nav obliga-ti,
>   jo pilse-ta- ir plaši parki un pludmales zona, kas ari- ar ka-ja-m gana
>   labi karte-sies.
>   Daža-das naktsmi-tn,u iespe-jas ir apraksti-tas Liepa-jas lapa- (liepaja.lv
>   <http://liepaja.lv>, saite wiki lapa-).
>   Na-kamaja- nede-l,as nogale- Liepa-ja- norisina-sies rallijs Kurzeme 2010
>   (saite wiki lapa-), ta- ka- tas vare-tu bu-t papildus motivators
>   aizbraukt li-dz Liepa-jai.
> 
> 
>   Daža-di ieteikumi un komenta-ri ka- vienme-r tiek laipni gaidi-ti.
> 
>   -- 
>   Cien,a-,
>   Raivis Dejus
>   Valdes loceklis
>   SIA World Technology Frontier
> 
>   Tel.: 26457260
>   E-pasts: raivis at wtf.lv <mailto:raivis at wtf.lv>
>   www.wtf.lv <http://www.wtf.lv>
> 
>   _______________________________________________
>   Talk-lv mailing list
>   Talk-lv at openstreetmap.org <mailto:Talk-lv at openstreetmap.org>
>   http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
> 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Talk-lv mailing list
> Talk-lv at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
More information about the Talk-lv mailing list