[OSM-talk-nl] foto's mapping party? (Jacob Bax)

Jacob Bax jacobbax at xs4all.nl
Mon Jun 11 22:27:32 BST 2007


On Mon, 11 Jun 2007 21:16:23 +0100, you wrote:

>Message: 8
>Date: Mon, 11 Jun 2007 22:16:15 +0200
>From: Martijn van Exel <mvexel at gmail.com>
>Subject: Re: [OSM-talk-nl] foto's mapping party?
>To: OpenStreetMap NL discussion list <talk-nl at openstreetmap.org>
>Message-ID: <88621C43-32AA-4BE9-AA35-B25D5812776B at gmail.com>
>Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII; delsp=yes; format=flowed
>
>Mensen achter een kaart, dat zegt al ietsje meer?
>
Ik dacht dat er ivm rechten geen informatie van kaarten e.d. mocht
worden gehaald?
Jacob Bax
jacobbax at xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~jacobbax/
ICQ: 4271003
More information about the Talk-nl mailing list