[OSM-talk-nl] doodlopende weg

Rob Aerts rob at coolbegin.com
Wed Jun 27 10:29:36 BST 2007


hoe map je een doodlopende weg ? ik doe nu op de eind node noexit=yes maar
iets zegt me dat dat niet juist is.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070627/14a14cfd/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list