[OSM-talk-nl] Zone 70 en aanverwanten

Koen Huybrechts huybkoen at gmail.com
Thu Oct 25 18:03:28 BST 2007


Rob schreef:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Key:access
>
> en dan de maxspeed tag zoeken
>
> On 10/25/07, Koen Huybrechts <huybkoen at gmail.com> wrote:
>   
Hoi,

Bedankt! Dat was te simpel ;-)

koko
More information about the Talk-nl mailing list