[OSM-talk-nl] Garmin overtreft bod TomTom op Tele Atlas

Koen Huybrechts huybkoen at gmail.com
Wed Oct 31 10:37:39 GMT 2007


Zoran Kovacevic schreef:
> hehehe
>
> http://nu.nl/news/1294848/32/Garmin_overtreft_bod_TomTom_op_Tele_Atlas.html
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/cgi-bin/mailman/listinfo/talk-nl
>
>   

Hoi,

Hoe staat Garmin tov OSM? Als ze dit binnenhalen, zouden ze dan ooit 
kaartgegevens schenken? :-D Is er al eens contact geweest OSM <-> Garmin?

koko
More information about the Talk-nl mailing list