[OSM-talk-nl] ff voorstellen

Rob Aerts rob at coolbegin.com
Wed Sep 5 09:53:13 BST 2007


ik zou trouwens eens naar JOSM kijken als editor
potlatch is een beetje beperkt als editor
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070905/b1dc73a9/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list