[OSM-talk-nl] google streetview

Martijn van Exel mvexel at gmail.com
Thu Mar 19 12:51:50 GMT 2009


En op de iPhone (ook met OS3.0 beta ;) en op de G1 :)
martijn van exel -+- mvexel at gmail.com -+- http://www.schaaltreinen.nl/


2009/3/19 Ronald Nooij <ronald at ronsoft.nl>

> En zelfs op de Windoos mobile versie van google maps werkt het.
>
>
> _______________________________________________
> Talk-nl mailing list
> Talk-nl at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-nl
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20090319/72173007/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list