[OSM-talk-nl] auteursrechten op wegenkaarten - gerechtelijke uitspraak

Andre Engels andreengels at gmail.com
Tue May 18 12:49:00 BST 2010


Veel wordt er rond OSM gediscussieerd over wat wel en niet
auteursrechtelijk zou mogen betreffende gebruik van andere kaarten,
satellietopnames en dergelijke bronnen. Ik heb er de Nederlandse
jurisprudentie op nageslagen, en het volgende gevonden:

IEPT20090526, GHvJNAA, Carribean Cartographics - uitspraak van het
gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba en de Nederlandse
Antillen, 27 mei 2009, LJN BI6864

De zaak draait rond een voormalige stagiaire van een
kaartenmaakbedrijf die daarna, evenals het bedrijf zelf, een (gratis)
wegenkaart van Curaçao op de markt brengt. De voormalige werkgever
dient een klacht wegens onrechtmatige daad in jegens de voormalige
stagiaire en zijn nieuwe bedrijfje. Eén van de punten waarop een
klacht is ingediend, is dat er inbreuk zou zijn gemaakt op de
auteursrechten van het bedrijf. De rechter doet daarover de volgende
uitspraak:

"De maker van een wegenkaart kan alleen dan aanspraak maken op
auteursrechtelijke bescherming indien sprake is van een zekere mate
van originaliteit en creativiteit, waarop met een ander product wordt
voortgeborduurd, dan wel indien een ander product, of één of meer
delen daarvan, rechtstreeks van die wegenkaart zijn gekopieerd. Uit de
aard van de zaak volgt dat de topografische gegevens en al hetgeen
daarmee verband houdt, zoals de aanduiding van plaats- en straatnamen,
zich niet lenen voor auteursrechtelijke bescherming. Ook op het
formaat van de kaart rust geen auteursrecht. De in de Smart D®iving
Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en
andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook
verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de
Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Het hof is dan ook van
oordeel dat CC in dit opzicht geen aanspraak kan maken op
auteursrechtelijke bescherming."

"Ook het verwijt van CC betreffende slaafse nabootsing is naar het
oordeel van het hof ongegrond. Daarbij is allereerst van belang dat
ook in dat geval sprake zou moeten zijn van een zekere mate van
originaliteit in die zin dat het nagebootste product zich moet
onderscheiden van andere, eerder op de markt gebrachte, producten. Dat
vereiste geldt niet alleen voor andere wegenkaarten van Curaçao, maar
voor wegenkaarten in het algemeen. De wijze waarop in de Drive & Dive
Road Map gebruik wordt gemaakt van kleuren, de aanduiding van steden,
dorpen, wegen en andere topografische gegevens, onderscheidt zich niet
wezenlijk van die waarmee tal van andere wegenkaarten plegen te worden
opgemaakt, zodat dit onderscheidend element bij de Drive & Dive Road
Map niet aanwezig is.

Eveneens van belang is dat het, om slaafse nabootsing te vermijden,
niet nodig is om in alle gevallen, waarin - zonder afbreuk te doen aan
de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product - een van een
eerder product afwijkende mogelijkheid bestaat, steeds voor die andere
mogelijkheid te kiezen, zoals CC lijkt te betogen; voldoende is dat op
zodanige punten wordt afgeweken dat in redelijkheid alles is gedaan om
verwarring te vermijden."

"Dit één en ander in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat
enerzijds de overeenkomsten tussen de beide kaarten grotendeels zijn
toe te schrijven aan de topografische en andere gegevens, die een
functionele betekenis hebben, terwijl anderzijds verschillen bestaan
in de lay-out, de wijze waarop de kaart wordt gevouwen, de gebruikte
kleuren, de lettertypen en de symbolen, die voldoende zijn om
verwarring te voorkomen. Ook de totaalindruk van de twee kaarten is
verschillend."

De volledige uitspraak valt te lezen op
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI6864

-- 
André Engels, andreengels at gmail.com
More information about the Talk-nl mailing list