[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

Dennis Raylin Chen b92612009 at gmail.com
Thu Sep 13 08:03:26 BST 2012


¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@

¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó

2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com>

> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> > http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
> ¤Ó¦n¤F
>
> >
> > ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
> >
> > ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
> > ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
> >
> > ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
> > ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
> > ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>
> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
> >
> > §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
> >
> > ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
> > ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
> >
> > 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
> > ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-TW mailing list
> > Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >
>
>
>
> --
> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>
>
-------------- ???????????? --------------
??????????????? HTML ?????????...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20120913/622963de/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list