<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">奇怪,回文怎麼變成亂碼?...<br>
      啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?<br>
      我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。<br>
      <br>
      On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CA+Q7BN+vkk3z077yf7O7y6a6So+uD_m29K-fVGmz_9fdL8H6bw@mail.gmail.com"
      type="cite">¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way
      point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
      <div>¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[<br>
        <div>
          <div><br>
            <div class="gmail_quote">2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <span
                dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                  href="mailto:mcdlee@gmail.com" target="_blank">mcdlee@gmail.com</a>></span><br>
              <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
                .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">§A»¡ªº¬O
                way point ¶Ü¡H<br>
                <br>
                ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <<a
                  moz-do-not-send="true" href="mailto:cwweng@gmail.com">cwweng@gmail.com</a>>
                ¼g¹D¡G<br>
                <div class="HOEnZb">
                  <div class="h5">> GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F<br>
                    ><br>
                    ><br>
                    > 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <<a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:mumk3k6za@gmail.com">mumk3k6za@gmail.com</a>><br>
                    >><br>
                    >> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ <a
                      moz-do-not-send="true" href="http://goo.gl/sRrog"
                      target="_blank">http://goo.gl/sRrog</a>
                    ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ<br>
                    >><br>
                    >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <<a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:mcdlee@gmail.com">mcdlee@gmail.com</a>>
                    ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G<br>
                    >><br>
                    >>> zinklink:<br>
                    >>><br>
                    >>>  §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº
                    app ©O¡H<br>
                    >>><br>
                    >>>  ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log
                    «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I<br>
                    >>><br>
                    >>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin
                    <<a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:mumk3k6za@gmail.com">mumk3k6za@gmail.com</a>>
                    ¼g¹D¡G<br>
                    >>> > «Øij¨Ï¥ÎGPS
                    logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î<br>
                    >>> ><br>
                    >>> > Dennis Raylin Chen <<a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:b92612009@gmail.com">b92612009@gmail.com</a>>
                    ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03 ¼g¹D¡G<br>
                    >>> ><br>
                    >>> >>
                    ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@<br>
                    >>> >><br>
                    >>> >> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó<br>
                    >>> >><br>
                    >>> >> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di
                    <<a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:mcdlee@gmail.com">mcdlee@gmail.com</a>><br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>> ¦b
                    2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <<a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:timloo0710@gmail.com">timloo0710@gmail.com</a>>
                    ¼g¹D¡G<br>
                    >>> >>> > <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986"
                      target="_blank">http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986</a><br>
                    >>> >>> ¤Ó¦n¤F<br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> >
                    ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C<br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> >
                    ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
                    ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A<br>
                    >>> >>> >
                    ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C<br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> >
                    ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A<br>
                    >>> >>> >
                    ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C<br>
                    >>> >>> > ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C<br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó
                    mailing list °Ý¡C<br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> >
                    §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C<br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> >
                    ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C<br>
                    >>> >>> >
                    ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C<br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> > 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7
                    7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.<br>
                    >>> >>> >
                    ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C<br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>> >
                    _______________________________________________<br>
                    >>> >>> > Talk-TW mailing list<br>
                    >>> >>> > <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a><br>
                    >>> >>> > <a
                      moz-do-not-send="true"
                      href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw"
                      target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a><br>
                    >>> >>> ><br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>> --<br>
                    >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | <a
                      moz-do-not-send="true" href="http://www.mcdlee.tw"
                      target="_blank">http://www.mcdlee.tw</a><br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >>>
                    _______________________________________________<br>
                    >>> >>> Talk-TW mailing list<br>
                    >>> >>> <a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a><br>
                    >>> >>> <a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a><br>
                    >>> >>><br>
                    >>> >><br>
                    >>> >><br>
                    >>> >>
                    _______________________________________________<br>
                    >>> >> Talk-TW mailing list<br>
                    >>> >> <a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a><br>
                    >>> >> <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw"
                      target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a><br>
                    >>> >><br>
                    >>> ><br>
                    >>> ><br>
                    >>> >
                    _______________________________________________<br>
                    >>> > Talk-TW mailing list<br>
                    >>> > <a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a><br>
                    >>> > <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw"
                      target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a><br>
                    >>> ><br>
                    >>><br>
                    >>><br>
                    >>><br>
                    >>> --<br>
                    >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | <a
                      moz-do-not-send="true" href="http://www.mcdlee.tw"
                      target="_blank">http://www.mcdlee.tw</a><br>
                    >><br>
                    >><br>
                    >><br>
                    >>
                    _______________________________________________<br>
                    >> Talk-TW mailing list<br>
                    >> <a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a><br>
                    >> <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw"
                      target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a><br>
                    >><br>
                    ><br>
                    ><br>
                    > _______________________________________________<br>
                    > Talk-TW mailing list<br>
                    > <a moz-do-not-send="true"
                      href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a><br>
                    > <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw"
                      target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a><br>
                    ><br>
                    <br>
                    <br>
                    <br>
                    --<br>
                    §õ©ý­} Lee, Sin-di | <a moz-do-not-send="true"
                      href="http://www.mcdlee.tw" target="_blank">http://www.mcdlee.tw</a><br>
                  </div>
                </div>
              </blockquote>
            </div>
            <br>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-TW mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-TW@openstreetmap.org">Talk-TW@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>