<div dir="ltr"><div style="" id="stcpDiv"><p><span class="">Hi all<br></span></p><p><span class="">2015
年11月的聚會來了!11/2 (一) 晚上 19:30~ 21:30 
在摩茲工寮聚會。遊山玩水時,要怎麼走就需要地圖,而開放街圖圖資能帶著走的特性,方便登山客使用。這次聚會將探討登山相關的繪製、標示與登山路線關係的
 規範,並且思考怎麼與登山團隊接洽甚至合作,讓開放街圖的圖資更豐富,應用更多元。</span></p>
<div class="" id="magicdomid47"><span class="">hackpad連結:</span><span class=""><a class="" href="https://osmtw.hackpad.com/0lkTdc4zRSW">2015 11 02 OpenStreetMap Taipei Meetup Note</a></span></div>
<div class=""> </div>
<div class="">
<div class="" id="magicdomid11">
<h2><span class="">時間地點</span></h2>
</div>
<div class="" id="magicdomid12"><span class="">地點:摩茲工寮(100 台北市中正區八德路一段 94 號 3F</span><span class=""><a class="" href="https://www.openstreetmap.org/node/3051216659"> </a></span><span class=""><a class="" href="https://www.openstreetmap.org/node/3051216659">https://www.openstreetmap.org/node/3051216659</a></span><span class=""><a class="" href="https://www.openstreetmap.org/node/3051216659">)</a></span></div>
<div class="" id="magicdomid13"><span class="">交通:捷運忠孝新生站,公車光華商場站 (</span><span class=""><a class="" href="http://overpass-turbo.eu/s/9CP">http://overpass-turbo.eu/s/9CP</a></span><span class="">)</span></div>
<div class="" id="magicdomid22"><span class="">時間:2015 11/2(一) 19:30-21:30</span></div>
<div class="" id="magicdomid15"><span class="">OpenStreetMap臺灣站連結:<a href="http://openstreetmap.tw/openstreetmap-taipei-meetup-20151102" target="_blank">http://openstreetmap.tw/openstreetmap-taipei-meetup-20151102</a></span></div>
<div class="" id="magicdomid185"><span class="">臉書活動:</span><span class=""><a href="https://www.facebook.com/events/692274704240928/">https://www.facebook.com/events/692274704240928/</a></span></div>
<div class="" id="magicdomid17"> <br>歡迎來參加 :)<br><br></div><div class="" id="magicdomid17">Dennis<br></div></div></div></div>