[OSM-talk] nomoj de internaciaj objektoj / nazwy obiektów międzynarodowych ? names of international objects

Tomek tomek at disroot.org
Thu Dec 5 21:12:17 UTC 2019


EO:
En kiu lingvo estu nomoj de interŝtataj objektoj: maroj/golfoj,
kontinentoj, oceanoj, polusoj? Tiuj objektoj ne estas montrataj(1) sur
la ĉefa mapo, kaj programoj (ekz. OsmAnd, redaktiloj iD kaj JOSM) uzas
etikedon name:LINGVO, do enhavo de la etikedo “name” havas nur
ideologian signifon, ne praktikan.
Nuntempa nomo en la angla lingvo estas tute neakceptata, Britujo kaj
Usono ne regas la tutan mondon.

Propono 1: por malpli grandaj maroj, mi proponas aldoni nomojn en ĉiuj
oficialaj/ĉefaj lingvoj de apudaj landoj, do anstataŭ “Black Sea” estu:
Karadeniz | Marea Neagră | Чорне море | Черно море | Чёрное море | შავი ზღვა

Por grandaj maroj (kun pli da landoj apude, do la nomo troigias la
limigon 255 da signoj en OSM) kaj por kontinentoj, oceanoj, polusoj
devus fari alie:

Propono 2a: tute forigi la etikedon “name”,
Propono 2b: skribi tiun etikedon en iu neŭtra lingvo, neŭtra signifas
planita aŭ mortinta, la kandidatoj estas: Lingvo Internacia Esperanto
(EO), Interlingua (IA), Ido (IO), Latino (LA), mi ne scias Latinon, do
mi necesus helpon pro tio.

Kiel solvi problemon pri la etikedo “wikipedia“?
Propono 3: por lokoj kun mallpli da nomoj mi proponas uzi plurajn etikedojn:
wikipedia:ru=Чёрное море + wikipedia:ro=Marea Neagră, ktp.

por aliaj lokoj:
Propono 4a: forigi la etikedon ”wikipedia” kaj nur forlasi “wikidata”,
Propono 4b: aldoni ligilon en iu neŭtra lingvo: wikipedia=ia:Mar Nigre
Propono 4c: aldoni plurajn ligilojn, sed en kiuj lingvoj?


1. escepte se mapigitaj kiel rilatoj kun aldonaj etikedoj
(natural=bay/water), tamen la uzanto woodpecker forigis tian rilaton al
Nigra Maro: https://www.openstreetmap.org/relation/7160849/history
PL:
W jakim języku powinny być nazwy obiektów międzypaństwowych: mórz/zatok,
kontynentów, oceanów, biegunów? Nie są one obecnie wyświetlane na
domyślnej mapie(1), programy (np. OsmAnd, edytory iD i JOSM) używają
etykiety name:JĘZYK, więc zawartość etykiety „name” ma znaczenie
wyłącznie ideologiczne, nie praktyczne.
Obecnie są one w języku angielskim, co nie może być akceptowane, Wielka
Brytania i USA nie są panami całego świata.

Propozycja 1: dla mniejszych mórz, proponuję dodać nazwy we wszystkich
oficjalnych/głównych językach przyległych państw, więc zamiast „Black
Sea” będzie:
Karadeniz | Marea Neagră | Чорне море | Черно море | Чёрное море | შავი ზღვა

Dla większych mórz (z większą liczbą sąsiadujących krajów, więc nazwa
przekroczyłaby limit 255 znaków w OSM) i dla kontynentów, oceanów i
biegunów trzeba wymyślić coś innego:

Propozycja 2a: całkowicie usunąć znacznik „name”,
Propozycja 2b: użyć nazwy w neutralnym języku, tj. planowanym lub
wymarłym: Lingvo Internacia Esperanto (EO), Interlingua (IA), Ido (IO),
łacina (LA), nie znam łaciny, więc potrzebowałbym pomocy.

Jak rozwiązać problem z etykietą „wikipedia”?
Propozycja 3: dla miejsca z mniejszą liczbą nazw proponuję użyj kilku
etykiet:
wikipedia:ru=Чёрное море + wikipedia:ro=Marea Neagră, itd.

dla innych miejsc:
Propozycja 4a: usunąć etykietę „wikipedia” i zostawić tylko „wikidata”,
Propozycja 4b: dodać odnośniki w jakimś neutralnym języku:
wikipedia=ia:Mar Nigre
Propozycja 4c: dodać kilka odnośników, w których językach?a

1. chyba, że zmapowane jako relacje z innymi znacznikami
(natural=bay/water), ale użytkownik woodpecker usunął taką relację dla
Morza Czarnego: https://www.openstreetmap.org/relation/7160849/history
EN:
In what language should the names of interstate objects be: seas / bays,
continents, oceans, poles? They are not currently displayed on the
default map(1), programs (e.g. OsmAnd, iD and JOSM editors) use the
name:LANGUAGE label, so the content of the "name" label is ideological
only, not practical.
Currently they are in English, which cannot be accepted, Great Britain
and the USA are not masters of the whole world.

Suggestion 1: for smaller seas, I suggest adding names in all official /
main languages ​​of adjacent countries, so instead of "Black Sea" there
will be:
Karadeniz Marea Neagră Чорне море | Черно море | Чёрное море | შავი ზღვა

For larger seas (with more neighboring countries, so the name would
exceed the 255 character limit in OSM) and for continents, oceans and
poles you need to come up with something else:

Suggestion 2a: remove the "name" tag completely
Suggestion 2b: use the name in a neutral language, i.e. planned or
extinct: Lingvo Internacia Esperanto (EO), Interlingua (IA), Ido (IO),
Latin (LA), I don't know Latin, so I would need help.

How can I resolve a problem with the "wikipedia" label?
Suggestion 3: for a place with fewer names, I suggest using several labels:
wikipedia: ru = Чёрное море + wikipedia: ro = Marea Neagră, etc.

for other places:
Suggestion 4a: remove the label "wikipedia" and leave only "wikidata",
Suggestion 4b: add links in a neutral language: wikipedia=ia: Mar Nigre
Suggestion 4c: add more links, but in which languages?

1. unless mapped as relation with other tags (natural = bay/water), but
the woodpecker user deleted the relation for the Black Sea:
https://www.openstreetmap.org/relation/7160849/history
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20191205/9af20c18/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tomek.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20191205/9af20c18/attachment-0001.vcf>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 228 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/attachments/20191205/9af20c18/attachment-0001.sig>


More information about the talk mailing list