[HOT] Tagging the corridors / Balisage koridò yo

Séverin MENARD severin.menard at gmail.com
Tue Feb 21 01:04:02 GMT 2012


*Google tradiksyon an kreyòl anba a*
*
*
*Please everybody add a Google translation in haitian creole in every post
*

Hi,

Translating the document describing the preset that Brian prepared for
St-Marc, it appears he advises to use the highway=path this way:

   - Path


A way that is not for automobile travel.
Urban:
Corridors between building inside of a city block. If these are not for
cars, and only practical for pedestrian and perhaps moto, mark as path.
Rural:
A path not practicable for motorized vehicles.

I know Jaakko uses the pair highway=service + service=alley for the
corridors, so what is the best definitive choice ?


Severin
------------------------------------------------------

Bonjou tout moun,

Tradui dokiman an ki dekri Prereglaj a ki Brian pare pou St Marc-, li parèt
li konseye yo itilize gran wout la = chemen nan fason sa a:

*path* (chemen)

Yon fason ki pa pou vwayaj otomobil.
vil:
Koridò ant bati andedan nan yon blòk nan vil la. Si sa yo, se pa poumachin
yo, ak sèlman pratik pou pyeton ak petèt moto, Mak kòmchemen.
riral:
Yon chemen pa posib pou motè machin.

Mwen konnen Jaakko itilize highway=service + service=alley (gran wout la pè
= sèvis + sèvis = ale) pou koridò yo, Se konsa, sa se ​​chwa ki pi bon
definitif?

Severin
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/hot/attachments/20120220/e2a9b7c7/attachment-0001.html>


More information about the HOT mailing list