[HOT] Tagging the corridors / Balisage koridò yo

Séverin MENARD severin.menard at gmail.com
Fri Feb 24 03:53:07 GMT 2012


Google tradiksyon an kreyòl anba a

Please everybody add a Google translation in haitian creole in every post

Hi,

Translating the document describing the preset that Brian prepared for
St-Marc, it appears he advises to use the highway=path this way:

Path


A way that is not for automobile travel.
Urban:
Corridors between building inside of a city block. If these are not for
cars, and only practical for pedestrian and perhaps moto, mark as path.
Rural:
A path not practicable for motorized vehicles.

I know Jaakko uses the pair highway=service + service=alley for the
corridors, so what is the best definitive choice ?


Severin
------------------------------------------------------

Bonjou tout moun,

Tradui dokiman an ki dekri Prereglaj a ki Brian pare pou St Marc-, li
parèt li konseye yo itilize gran wout la = chemen nan fason sa a:

path (chemen)

Yon fason ki pa pou vwayaj otomobil.
vil:
Koridò ant bati andedan nan yon blòk nan vil la. Si sa yo, se pa poumachin
yo, ak sèlman pratik pou pyeton ak petèt moto, Mak kòmchemen.
riral:
Yon chemen pa posib pou motè machin.

Mwen konnen Jaakko itilize highway=service + service=alley (gran wout
la pè = sèvis + sèvis = ale) pou koridò yo, Se konsa, sa se chwa ki pi
bon definitif?

SeverinMore information about the HOT mailing list