[Mailman] Bui Minh Duc đã nhắn tin cho bạn

Bui Minh Duc thông qua Twoo noreply at twoomail.com
Wed Jun 6 09:15:03 UTC 2018


? 

? 

Bui Minh Duc ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTE3JnU9JTJGJTNGbG5nJTNEdmklMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ) đã nhắn tin cho bạn!

? 

Xem tin nhắn của bạn ➔ ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTE3JnU9JTJGJTNGbG5nJTNEdmklMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ) 

? 

Bạn có thể trả lời bằng cách chat ngay.

? 

? 

Đọc mail bằng: English ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTE5JnU9JTJGJTNGbG5nJTNEZW4lMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ), Français ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTIwJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEZnIlMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ), 中文 ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTIxJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEemglMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ), Español ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTIyJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEZXMlMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ), العربية‏ ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTIzJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEYXIlMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ),và32 ngôn ngữ khác ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTI0JnU9JTJGJTNGZW1haWwlM0RtYWlsbWFuJTI1NDBvcGVuc3RyZWV0bWFwLm9yZyUyNmNvZGUlM0RkMjdhOGU3YzRkZWRiMzFiYzA2ZDY4YmIwNDc2ZTI3NCUyNmludml0ZXIlM0QxODc1ODIzNjkwJTI2YWRkQ29ubmVjdE1lc3NhZ2UlM0QxJnQ9MTAxOSZ1aT0xNTI4Mjc2NTAzNy0xODczOTAxNTk1LTEwMTklMkYxJTJGMTIlMkYyMTM ). Bạn nhận được email này bởi vì Bui Minh Duc muốn kết nối với mailman at openstreetmap.org ( mailto:mailman at openstreetmap.org ) trên Twoo. Hủy đăng ký ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTI1JnU9JTJGdW5zdWJzY3JpYmUlMkYlM0ZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2dHlwZWlkJTNEMTAxOSUyNnNob3dSZWdpc3RlciUzRDElMjZza2lwU3BsYXNoJTNEbWFpbCZ0PTEwMTkmdWk9MTUyODI3NjUwMzctMTg3MzkwMTU5NS0xMDE5JTJGMSUyRjEyJTJGMjEz ).

? 

( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTI2JnU9JTJGZG93bmxvYWQlM0ZyJTNEaW5tYWlsJnQ9MTAxOSZ1aT0xNTI4Mjc2NTAzNy0xODczOTAxNTk1LTEwMTklMkYxJTJGMTIlMkYyMTM )( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTI2JnU9JTJGZG93bmxvYWQlM0ZyJTNEaW5tYWlsJnQ9MTAxOSZ1aT0xNTI4Mjc2NTAzNy0xODczOTAxNTk1LTEwMTklMkYxJTJGMTIlMkYyMTM )

? 
Twoo ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTI4JnU9JTJGJTNGciUzRGlubWFpbCZ0PTEwMTkmdWk9MTUyODI3NjUwMzctMTg3MzkwMTU5NS0xMDE5JTJGMSUyRjEyJTJGMjEz )
? 

Bằng việc nhấn 'Xem tin nhắn của bạn ➔', bạn đồng ý tạo lập một tài khoản cho mình trên Twoo. Bạn chấp nhận Các Điều khoản & Điều kiện ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTI5JnU9JTJGYWJvdXQlMkZ0ZXJtcyZ0PTEwMTkmdWk9MTUyODI3NjUwMzctMTg3MzkwMTU5NS0xMDE5JTJGMSUyRjEyJTJGMjEz ) của chúng tôi và Chính sách sử dụng Cookie ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTMwJnU9JTJGYWJvdXQlMkZjb29raWUmdD0xMDE5JnVpPTE1MjgyNzY1MDM3LTE4NzM5MDE1OTUtMTAxOSUyRjElMkYxMiUyRjIxMw ) và Chính sách Riêng tư ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdTUtdXpvN3EzLTQ4enRtc2ZvLWM0MyZsPTMxJnU9JTJGYWJvdXQlMkZwcml2YWN5JnQ9MTAxOSZ1aT0xNTI4Mjc2NTAzNy0xODczOTAxNTk1LTEwMTklMkYxJTJGMTIlMkYyMTM ) của chúng tôi và bạn đồng ý nhận các email thông báo về tài khoản của bạn, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

? 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/mailman/attachments/20180606/ea7c3352/attachment-0001.html>


More information about the mailman mailing list