[Mailman] Bui Minh Duc đã nhắn tin cho bạn

Bui Minh Duc thông qua Twoo noreply at twoomail.com
Thu Jun 14 10:03:05 UTC 2018


? 

? 

Bui Minh Duc ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTE3JnU9JTJGJTNGbG5nJTNEdmklMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ) đã nhắn tin cho bạn!

? 

Xem tin nhắn của bạn ➔ ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTE3JnU9JTJGJTNGbG5nJTNEdmklMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ) 

? 

Bạn có thể trả lời bằng cách chat ngay.

? 

? 

Đọc mail bằng: English ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTE5JnU9JTJGJTNGbG5nJTNEZW4lMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ), Français ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTIwJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEZnIlMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ), 中文 ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTIxJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEemglMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ), Khmer ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTIyJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEa20lMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ), Español ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTIzJnU9JTJGJTNGbG5nJTNEZXMlMjZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2aW52aXRlciUzRDE4NzU4MjM2OTAlMjZhZGRDb25uZWN0TWVzc2FnZSUzRDEmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ),và32 ngôn ngữ khác ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTI0JnU9JTJGJTNGZW1haWwlM0RtYWlsbWFuJTI1NDBvcGVuc3RyZWV0bWFwLm9yZyUyNmNvZGUlM0RkMjdhOGU3YzRkZWRiMzFiYzA2ZDY4YmIwNDc2ZTI3NCUyNmludml0ZXIlM0QxODc1ODIzNjkwJTI2YWRkQ29ubmVjdE1lc3NhZ2UlM0QxJnQ9MTAyMCZ1aT0xNTI4OTcwNTg1MS0xODczOTAxNTk1LTEwMjAlMkYxJTJGNSUyRjU0Nw ). Bạn nhận được email này bởi vì Bui Minh Duc muốn kết nối với mailman at openstreetmap.org ( mailto:mailman at openstreetmap.org ) trên Twoo. Hủy đăng ký ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTI1JnU9JTJGdW5zdWJzY3JpYmUlMkYlM0ZlbWFpbCUzRG1haWxtYW4lMjU0MG9wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnJTI2Y29kZSUzRGQyN2E4ZTdjNGRlZGIzMWJjMDZkNjhiYjA0NzZlMjc0JTI2dHlwZWlkJTNEMTAyMCUyNnNraXBTcGxhc2glM0RtYWlsJnQ9MTAyMCZ1aT0xNTI4OTcwNTg1MS0xODczOTAxNTk1LTEwMjAlMkYxJTJGNSUyRjU0Nw ).

? 

( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTI2JnU9JTJGZG93bmxvYWQlM0ZyJTNEaW5tYWlsJnQ9MTAyMCZ1aT0xNTI4OTcwNTg1MS0xODczOTAxNTk1LTEwMjAlMkYxJTJGNSUyRjU0Nw )( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTI2JnU9JTJGZG93bmxvYWQlM0ZyJTNEaW5tYWlsJnQ9MTAyMCZ1aT0xNTI4OTcwNTg1MS0xODczOTAxNTk1LTEwMjAlMkYxJTJGNSUyRjU0Nw )

? 
Twoo ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTI4JnU9JTJGJTNGciUzRGlubWFpbCZ0PTEwMjAmdWk9MTUyODk3MDU4NTEtMTg3MzkwMTU5NS0xMDIwJTJGMSUyRjUlMkY1NDc )
? 

Bằng việc nhấn 'Xem tin nhắn của bạn ➔', bạn đồng ý tạo lập một tài khoản cho mình trên Twoo. Bạn chấp nhận Các Điều khoản & Điều kiện ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTI5JnU9JTJGYWJvdXQlMkZ0ZXJtcyZ0PTEwMjAmdWk9MTUyODk3MDU4NTEtMTg3MzkwMTU5NS0xMDIwJTJGMSUyRjUlMkY1NDc ) của chúng tôi và Chính sách sử dụng Cookie ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTMwJnU9JTJGYWJvdXQlMkZjb29raWUmdD0xMDIwJnVpPTE1Mjg5NzA1ODUxLTE4NzM5MDE1OTUtMTAyMCUyRjElMkY1JTJGNTQ3 ) và Chính sách Riêng tư ( https://www.twoo.com/mailurl/aT0xdWQtdXpvN3EzLTRtOGNwdjBtLWM2MCZsPTMxJnU9JTJGYWJvdXQlMkZwcml2YWN5JnQ9MTAyMCZ1aT0xNTI4OTcwNTg1MS0xODczOTAxNTk1LTEwMjAlMkYxJTJGNSUyRjU0Nw ) của chúng tôi và bạn đồng ý nhận các email thông báo về tài khoản của bạn, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

? 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/mailman/attachments/20180614/00307f6d/attachment-0001.html>


More information about the mailman mailing list