[Talk-cat] Dades obertes Barcelona

Jose Luis Infante jlinfante at llefia.org
Wed Nov 2 15:30:40 UTC 2016


Hola,

doncs aquí teniu un llistat dels conjunts de dades obertes que ofereix
l'ajuntament de Barcelona que poden ser interessants per OSM. Hi ha uns
quants WMS i WTMS. Mireu la llicència, però la majoria hauria de ser CC-BY,
compatible amb OSM. En breu enviaré un correu a l'ajuntament per demanar
autorització per utilitzar aquest conjunt de dades per fer importacions o
en el cas dels WMS/WTMS per usar-ho als editors.

Salutacions!

Jose Luis

Arbrat viari de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/arbratviari/
Benzineres a la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/benzineres/
Contenidors de reciclatge de piles a la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/contenidorsreciclatgepiles/
Contenidors de reciclatge d'olis a la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/contenidorsreciclatgeolis/
Definició d'itineraris i especificació dels trams que el composen
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transitrelaciotramsperitinerari/
Dutxes públiques de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/dutxesplatges/
Equipaments relacionats amb transports de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/equipamentsrelacionatsambtransports/
Escales mecàniques de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/escalesmecaniques/
Estacions d'autobús
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/estacionsbus/
Estacions de Bicing (Mecàniques i elèctriques)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/bicing/
Horts urbans de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/hortsurbans/
Lavabos públics de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/lavabospublics/
Llista d'equipaments d'animals i les plantes de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/equipamentanimalsiplantes/
Llista d'equipaments de centres d'informació de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/equipamentcentresdinformacio/
Llista d'equipaments de cultura i lleure de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CULTURA_I_OCI/equipamentculturailleure/
Llista d'equipaments de medi ambient i serveis relacionats de la ciutat de
Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/MEDI_AMBIENT/equipamentmediambientiserveisrelacionats/
Llista d'equipaments de restaurants de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CULTURA_I_OCI/equipamentrestaurants/
Llista d'equipaments de transports i serveis relacionats de la ciutat de
Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/equipamenttransportsiserveisrelacionats/
Llista d'equipaments d'esports de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/ESPORT/equipamentesports/
Llocs de culte i entitats religioses de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CULTURA_I_OCI/llocsculte/
Parades de taxis de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/paradesdetaxi/
Punts d'ancoratge de bicicletes de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/puntsancoratgebicicletes/
Punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/puntsrecarregavehicleselectrics/
Punts d'interès turístic de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TURISME/puntsinformacioturistica/
Relació de trams de la via pública
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transitrelaciotrams/
Transports http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transports/
Transports Metropolitans i Companyies d'autocars de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/transportsmetropolitantscompanyiesautocarsdebarcelona/
Zones de càrrega i descàrrega a la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TRANSPORT/zonescarregadescarrega/
Adreces postals elementals
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/tauladirele/
Carrerer de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/taulacarrers/
Catàleg de CartoBcn en format csv.
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/TERRITORI/planols15000deguiaurbanaperdistrictesiambbarrisenformatpdf/
Fonts públiques de beure de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/fonts/
Llista d'adreces dels edificis de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/taulasegimon/
Llista d'equipaments de cementiris i serveis relacionats de la ciutat de
Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/equipamentcementirisiserveisrelacionats/
Mapa base de vialitat (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabasedevialitat/
Mapa base guia de la ciutat (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabaseguia/
Mapa base guia de la ciutat en format Web Map Tile Service (WMTS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabaseguiawmts/
Mapa base topogràfic (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapabasetopografic/
Mapa base topogràfic en format Web Map Tile Service (WMTS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatopograficwmts/
Mapa d'adreces postals (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaadrecespostalswms/
Mapa d'àmbits de planejament urbanístic (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapadambits/
Mapa de retolació de carrers (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaderetolaciodecarrers/
Mapa de serveis públics (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaserveisp%C3%BAblicswms/
Mapa de toponímia (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatoponimiawms/
Mapa de toponímia millorada amb ubicació dinàmica dels textos (geoservei
WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatoponimiamilloradawms/
Mapa de transports i serveis relacionats (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapatransportsirelacionatswms/
Mapa de vegetació (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapavegetaciowms/
Mapa del graf viari dels carrers de la ciutat de Barcelona (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapagrafviaricarrerswms/
Mapa del plànol de la Ciutat de Barcelona (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaplanolciutatbcnwms/
Mapa del plànol de la Ciutat de Barcelona en format Web Map Tile Service
(WMTS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaplanolciutatbcnwmts/
Mapa dels àmbits urbanístics (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaambitsurbanisticswms/
Mapa d'energia i telecomunicacions (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaenergiatelecowms/
Mapa d'obres hidrogràfiques (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapahidrografiaobreswms/
Mapa d'orografia i relleu (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaorografiarelleuwms/
Mapa d'usos del sòl (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapausossolwms/
Mapa parcel·lari (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaparcelari/
Mapa urbanístic (geoservei WMS)
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/URBANISME_I_INFRAESTRUCTURES/mapaurbanistic/
Llista d'equipaments de mercats i centres comercials de la ciutat de
Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/COMER%C3%87/equipamentmercatsicentrescomercials/
Mercats i fires al carrer de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/COMER%C3%87/mercatsfirescarrer/
Mercats municipals de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/COMER%C3%87/mercatsmunicipals/
Punts wifi
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/CIENCIA_I_TECNOLOGIA/puntswifi/
Adreces per secció censal
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/tauladireleseccens/
Divisions administratives de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/tauladivadmnou/
Llista d'equipaments d'administració pública de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/equipamentadministracio/
Llista d'equipaments de companyies de serveis de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SECTOR_PUBLIC/equipamentcompanyiesdeserveis/
Llista d'equipaments d'associacions de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentassociacions/
Llista d'equipaments de mitjans de comunicació i serveis relacionats de la
ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentmitjansdecomunicacioiserveisrelacionats/
Llista d'equipaments de sanitat de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentsanitat/
Llista d'equipaments de serveis religiosos de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentserveisreligiosos/
Llista d'equipaments de serveis socials de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/SOCIETAT_I_BENESTAR/equipamentserveissocials/
Llista d'equipaments d'educació de la ciutat de Barcelona
http://opendata.bcn.cat/opendata/ca/catalog/EDUCACIO/equipamenteducacio/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20161102/f6878102/attachment-0001.html>


More information about the Talk-cat mailing list