[Talk-dk] Skal du bruge din sunde fornuft eller skal du tolke markfredsloven, færdselsloven og anden relevant lovgivning som OSM mapper ?

Per Laustsen perastruplaustsen at gmail.com
Søn Aug 30 10:50:36 UTC 2015


Et lidt spøjst spørgsmål vil nogen mene, men jeg synes der grund til at
rejse det på baggrund af en henvendelse jeg har modtaget efter at have
slettet en sti over en stærkt trafikeret vej og markeret nogle indkørsler
og veje private.

Det hele starter efter at jeg downloader OSM til min Nüvi og konstaterer at
der er tegnet en indkørsel til min garage med
*access*=yes <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dyes>
*Offentligheden
har en officiel, lovmæssig stadfæstet ret til adgang*.

Da jeg for mange år siden arbejdede med at kortlægge, tænkte jeg, at det
kunne da ikke være rigtigt at indkørslen til min garage skulle have
offentlig adgang, så jeg meldte mig igen til OSM og fjernede flere
indkørsler og markerede flere indkørsler private. Jeg tillod mig også at
fjerne en indtegnet cykel- og gangsti over en vej og ind over en privat
ejendom, og så modtog jeg disse bemærkninger:

*Jeg kan se, at du har ændret servicevejen mellem Solvej og Sundbrovej
(smutvej over nedlagt benzintank/autohandel) til at være uden fri passage.
Desuden har du tagget vejen som "drive-through", hvilket er som hos
McDonalds.*

*Mig bekendt er der ikke kommet forbudsskilte op, som forbyder alle at
færdes denne vej. Drive-through" skal desuden ikke tagges på vejen. Ved du
noget nyt om vejen (er den blevet fysisk afspærret), så bøjer jeg mig
naturligvis for fakta.*

*Så har du slettet gangstien tværs over Sundbrovej, der hvor der er
vigepladser i begge kørselsretninger. Da passage af Sundbrovej ikke er
forbudt, og da denne smutvej vitterligt benyttes af personer og cyklister,
der skal til Solvej, har jeg tænkt mig at genindtegne stien.*
Jeg har ikke tagget som"drive-through", men alene rettet :
*access*=yes <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dyes>
*Offentligheden
har en officiel, lovmæssig stadfæstet ret til adgang*.
*til*
*access*=private
<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Dprivate> *Ejeren
kan give tilladelse på et individuelt grundlag*.

og fjernet den indtegnede cykel- og gangsti over Sundbrovej og ejendommen
Sundbrovej 12.

Se kort gående før min ændring:
https://www.dropbox.com/s/3nczjahqgqua4zj/P8280070.JPG?dl=0

Se kort bilnavigation før min ændring:
https://www.dropbox.com/s/eluvd59k0hzdpv6/P8280068.JPG?dl=0
Se kort cykel før min ændring:
https://www.dropbox.com/s/0qbz1h8me2pfv1t/P8280069.JPG?dl=0

Se luftfoto:
https://www.dropbox.com/s/6ifp07ki57hfbjv/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.43%20AM.JPG?dl=0
Se foto af Sundbrovej:
https://www.dropbox.com/s/21si4sxi7dv8k5i/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.46%20AM%20001.JPG?dl=0
Se foto fra Sundhøjlykke:
https://www.dropbox.com/s/edzowalgjdbfpef/Screen%20Shot%2008-29-15%20at%2007.45%20AM.JPG?dl=0

Jeg svarede at jeg var uenig. Det forhold at nogen bevæger sig ind over
privat grund gør jo ikke at openstreeet map skal markere dem som
offentlige. Jeg opfordrede til at rette henvendelse til ejeren og høre ham
om det var i orden at markere vejen som permissive. Det er min opfattelse,
at det forhold at en ejer ikke har opsat skilte om adgang forbudt betyder
ikke at man så bare kan færdes hen over hans ejendom, og da slet ikke at
openstreet map skal lægge op til ulovlig færdsel.

Så modtog jeg dette:

*Hej Per *

*Tak for svar :-)*

*Jeg vil i den forbindelse henvise til mark- og vejfredslovens §17:
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35910&reprid=0&filid=11&iarkiv=1
<http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=35910&reprid=0&filid=11&iarkiv=1>*

*Loven er meget liberal og giver store rettigheder til alle, der færdes på
private veje og stier:*

*I loven står der bl.a.:*

*"følge § 17 er det ikke tilladt at færdes på anden mands grund, uden at
man har ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel.*

*(...) *

*Derimod er det tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren ved
lovlig skiltning har forbudt færdsel generelt eller færdsel af den
pågældende art. *

*Mark- og vejfredslovens § 17 fastslår, at ejeren af en privat vej har ret
til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen,
medmindre der ifølge anden lovgivning, deklaration eller andet særligt
retsgrundlag, f.eks. hævd, gælder en pligt til at holde vejen åben for
andre. Dette gælder ifølge mark- og vejfredslovens § 2 også private stier.*

*I tilfælde, hvor der ikke gælder en pligt til at holde vejen åben for
andre, kan vejejeren således selv bestemme, hvilken færdsel der må finde
sted på vejen. Vejejeren bestemmer derimod ikke selv, hvordan forbudet skal
afmærkes/gennemføres. Herom gælder bestemmelserne i færdselslovens § 97. Se
nærmere herom i afsnit 4.3.2.*

*(...)*

*Det fremgår ikke direkte af mark- og vejfredslovens § 17, hvornår et areal
anses for at være en vej (eller sti). Der er ikke taget stilling til
spørgsmålet i bemærkningerne til forslag til lov om mark- og vejfred eller
i kommissionsbetænkningen fra 1952, der ligger til grund for lovforslaget. *

*Det må antages, at der under veje (og stier) henregnes permanente,
menneskeskabte færdselsbaner, der er en del af det almindelige vejnet
(stinet), og at f.eks. midlertidige kørespor, dyreveksler, brandbælter,
indkørsler til gårdspladser og havegange ikke er omfattet af reglen.
Direktoratet for FødevareErhverv er ikke bekendt med retsafgørelser om
spørgsmålet. Hvad fysisk fremtræden angår, adskiller en vej sig typisk fra
en sti ved at være beregnet til et 4-hjulet køretøj.*

*Det fremgår heller ikke direkte af mark- og vejfredslovens § 17, hvilken
slags færdsel ad veje og stier der er tilladt, når ejeren ikke ved lovlig
skiltning har begrænset færdslen. Det må dog antages, at reglen kun giver
adgang til færdsel ad en vej eller sti, der er egnet til den pågældende
slags type færdsel. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en
vej/sti er egnet til en bestemt slags type færdsel."*

*Idet der ikke er skiltet med hel eller delvis forbud mod færdsel ad
smutvejen mellem Sundbrovej og Solvej (jeg har tjekket det i dag), er al
færdsel, er er mulig ad vejen, altså tilladt. Indtil ejeren måtte skilte
med noget andet.*
Og så står jeg af. Er det en vej der er etablere hen over den pågældende
ejendom? eller er der tale om 2 indkørsler? Skal der overhovedet være
markeret indkørsler/vej på denne ejendom? Skal vi ud og holde øje med om
der bliver sat et skilt op med gennemkørsel forbud og adgang forbudt for
uvedkommende? Gælder færdselsloven på hele arealet? Må ejeren selv lave
skiltet ? (politiet kan på rent private veje og på private fællesveje på
landet (afsnit II) kræve en afmærkning, der ikke er i overensstemmelse med
færdselslovens § 95, dvs. autoriseret afmærkning, fjernet, når
færdselsmæssige grunde taler for det.Det følger heraf forudsætningsvis, at
uautoriseret afmærkning lovligt kan anvendes på disse veje, jf. tillige § 1
i Trafikministeriets cirkulære nr. 3 af 7. januar 1998 om Vejafmærkning
(Vejafmærkningscirkulæret).

Det fremgår af bestemmelserne, at hvis der i anden lovgivning eller på
anden måde fastsættes bestemmelser om (nærmere angivet art af) færdsel på
specifikke områder, er denne færdsel ikke omfattet af bestemmelserne i §
17, fordi der derved er tillagt ”anden hjemmel” til færdslen.

Anvendelsesområdet for § 17 er blevet væsentlig begrænset af
naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til strande,
skove, udyrkede arealer og veje og stier i det åbne land og af
privatvejslovens regler, som giver adgang for offentligheden til færdsel på
private fællesveje og fællesstier i byer og bymæssige områder.
Anvendelsesområdet er desuden begrænset ved, at et stort antal
fredningsafgørelser i årenes løb har åbnet adgang for offentlighedens
færdsel.
Der rejser sig mange juridiske spørgsmål. Hvor skal kommunen henvende sig
når den forlanger kortet ændret?, og hvem skal ejeren rette henvendelse til
for at få kortet ændret? Hvem skal ejeren stævne hvis han er uenig i
kortets oplysninger om at man må køre i bil hen over hans ejendom?

Trafiksikkerhedsmæssigt synes jeg det er en dårlig ide at indtegne en
cykel- og gangsti hen over Sundbrovej. At folk bevæger sig ind over den
private ejendom kan jeg ikke blande mig i, men skal OSM lægge navn til at
det er lovligt at køre, gå og cykle ind over ejendommen? Skal der
overhovedet være markeret nogen vej eller sti på ejendommen?*§ 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden
mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle
eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel af den pågældende
art er forbudt, straffes med bøde.*
Kan OSM blive erstatningsansvarlig hvis nogen idømmes en bøde p.g.a. fejl i
vort kortmateriale?


*Skal du bruge din sunde fornuft eller skal du tolke markfredsloven,
færdselsloven og anden relevant lovgivning som OSM mapper? *


*Skal målet med OSM være at tvinge flest mulige private vejejere til at
opsætte skilte der regulerer adgang?*
mvh

Per Laustsen
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20150830/efc518af/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.