[OSM-talk-nl] N wegen

Rob Aerts rob at coolbegin.com
Sun Jun 10 19:05:46 BST 2007


Weer een aantal vraagjes

de N wegen, moeten deze als highway primary of secondary gemapped worden ?
hoe doen jullie parkeer plaatsen mappen ? node of met een area ?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070610/b218ac2b/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list