[OSM-talk-nl] Afgeleide producten (off-topic van: vb.net mapping en routing, wie doet er mee?)

Milo van der Linden mlinden at zeelandnet.nl
Wed May 16 17:49:30 BST 2007


Hallo Martijn,

Dat is inderdaad een goeie. Nu ben ik zelf geen jurist, maar
onderstaande tekst is de volledige tekst van de gebruiksvoorwaarden:

Ik heb het gevoel dat met deze gebruiksvoorwaarden alleen het doorgeven
van gebruiksrecht van het oorspronkelijke product, in dit geval de
sattelietfoto, wordt beschermd. Afgeleide producten zoals ontwerpen en
schetsen die "on top of" zijn gemaakt zijn volgens mij mijn eigendom.
Dit geldt toch ook voor wegen die ik op de luchtfoto schets? Of zie ik
dit verkeerd?

Anders wordt zo'n luchtfoto lekker onbruikbaar in de 3D toepassingen die
ik maak...... :-(

4.1 Door het sluiten van een overeenkomst verleent X aan de klant een
niet-overdraagbaar en nietexclusief
gebruiksrecht voor de Producten binnen de door X aan te geven beperkingen.
4.2 De eigendomsrechten op de Producten blijven bij de Leverancier. De
overeenkomst houdt geen
overdracht in van octrooi-, auteurs- dan wel merkenrecht of enig ander
intellectueel eigendomsrecht.
4.3 De producten als geheel of enig gedeelte daarvan mogen uitsluitend
worden aangewend voor de
doeleinden waarvoor zij zijn toegeleverd, te weten eigen gebruik van de
Klant. Onder eigen gebruik
wordt in ieder geval verstaan lay-outs voor presentaties, schetsen,
ontwerpen, advertentie- en
publiciteitsmateriaal, brochures, publicaties, verkooppresentaties, en
marketingdoeleinden.
4.4 Indien Klant de producten ten behoeve van andere doeleinden wenst te
gebruiken dan is opgesomd in
het vorige lid, zal Klant een aanvullende, de gewijzigde doeleinden
betreffende, overeenkomst
aangaan met X, alvorens Klant de producten gebruikt voor die gewijzigde
doeleinden.
4.5 Het is Klant of haar rechtsopvolgers niet toegestaan de producten op
enigerlei wijze aan derden, te
verstrekken, te verkopen, te verhuren, te verpanden of anderszins te
bezwaren, aan derden over te
dragen of anderszins al dan niet tegen betaling in gebruik af te staan,
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van X.
4.6 De Klant is niet bevoegd om onderhavige licentie aan een derde over
te dragen of in een
gemeenschap, vennootschap of rechtspersoon in te brengen zonder
voorafgaande schriftelijke
toestemming van X.
4.7 De Klant is gerechtigd met inachtneming van de daaraan of daarvoor
door X gestelde
beperkingen en met inachtneming van de auteursrechten of andere
intellectuele eigendomsrechten van
de ontwerpers en met inachtneming van de bepalingen van lid 9 van dit
artikel, de Producten te
kopiëren, uitsluitend voor gebruik ten behoeve van haar organisatie, op
haar eigen hardware
systemen, voor veiligheidsdoeleinden of back-up.
4.8 Het is de Klant niet toegestaan de Producten zodanig te publiceren
dat deze via het internet voor
derden gratis te verkrijgen zijn.
4.9 Het is de Klant niet toegestaan om de naam van Leverancier
respectievelijk de naam van de
vervaardiger van de Producten bij de Producten te vermelden, voorzover
deze de klant bekend is;
4.10 Het is de Klant toegestaan om het Product te modificeren, echter
slechts zodanig dat geen sprake is
van misvorming of verminking van het oorspronkelijke Product;
4.11 De Klant is verplicht, indien van toepassing, na beëindiging van
onderhavige overeenkomst alle door
X in licentie gegeven producten terstond aan X terug te geven. Bovendien
dienen alle
kopieën, die de Klant onder gebruikmaking van de haar in dit artikel
gegeven bevoegdheid heeft
vervaardigd of heeft doen vervaardigen, aan X te worden teruggegeven dan
wel vernietigd.
4.12 Klant vrijwaart X voor alle aanspraken van derden ter zake van
schades waarvoor
aansprakelijkheid van X jegens klant is uitgesloten en voorts in het
bijzonder voor schade als
gevolg van: ondeskundig gebruik/foutieve installatie van de Producten en
het verschaffen van
onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op een Internetsite
van de Eindgebruiker, het
zonder toestemming van Licentienemer inbreken in en/of toegang
verschaffen tot
computerprogramma's / Internet-sites van Licentienemer door derden
(hacken), het beledigen en het

anderszins inbreuk maken op rechten van derden waaronder het verspreiden
van virussen via de
Producten.
4.13 Een klantnaam is persoonlijk. Het is klant niet toegestaan zijn
klantnaam en/of wachtwoord aan derden
te verkopen, verhuren en/of ten gebruik te stellen noch tegen een
vergoeding noch om niet, tenzij
X hier uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
4.14 Schade aan X of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit
artikel kan op de klant
worden verhaald.
4.15 Klant zal zich terzake de overeenkomst wenden tot X en niet tot de
Leverancier.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/aa3b8c9e/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20070516/aa3b8c9e/attachment.pgp>


More information about the Talk-nl mailing list