[OSM-talk-nl] Beschikbaarheid gemeentelijke geo-informatie

Jeroen Muris jeroen at tweejee.net
Thu Dec 9 21:01:27 GMT 2010


Beste lezers van deze lijst, en Stefan in het bijzonder,

Het is alweer bijna een maand sinds ik aangaf eens bij de gemeente waar ik werk te informeren naar de gedachten over het hergebruik van gemeentelijke geo-informatie in bijvoorbeeld OSM. Mijn persoonlijke conclusies in het kort:
1) Er is geen eenduidig antwoord op de vraag ‘kan dit in OSM gebruikt worden?’ voor alle gemeentelijke geo-informatie.
2) Alle discussies over wat kan, mag, moet, zal, zou, ... gaan ten koste van mijn plezier in OSM en in mijn werk.

     -o-

Ad 1: Ik heb mij in eerste instantie verdiept in de mogelijkheden met de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) [1] en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) [2]. Hieronder mijn eigen, persoonlijke interpretatie naar aanleiding van gesprekken en onderzoek.

* GBKN

De WOB [3] regelt de verstrekking van "informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid" (art. 3.1 WOB). Volgens de definities in art. 1 WOB is:
- een "document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat", en
- een "bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan".
De GBKN valt volgens mij wel onder de definitie van document, maar ik vraag mij af of de informatie in de GBKN betrekking heeft op een bestuurlijke aangelegenheid. Daarvoor zou gebruik van de GBKN aan beleid gekoppeld moeten worden.

Daarnaast kan de WOB een bestuursorgaan verplichten "informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen" te verstrekken, "zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering" (art. 8.1 WOB). Ook hier is relevant of de informatie over het beleid gaat, en gelden dezelfde overwegingen als bij art 3.1 WOB. Bovendien is het "het belang [...] van een goede en democratische bestuursvoering" bij verstrekking van de GBKN niet vanzelfsprekend.

Mijn conclusie: art. 3.1 WOB noch art. 8.1 WOB zijn van toepassing op de GBKN. Het is mogelijk dat een deel van de informatie uit de GBKN opgenomen in een andere bron, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan, wél onder deze artikelen valt.

In de WOB is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan 'hergebruik'. De definitie van 'hergebruik' in art. 1.i WOB is "het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd". Dit lijkt mij van toepassing op gebruik in OSM. Het benoemen van het gebruik van GBKN gegevens in OSM als 'hergebruik' is ook gevoelsmatig correct; het gaat namelijk niet om het verkrijgen van de informatie, maar om het vervolgens weer beschikbaar stellen.

In art. 11h WOB wordt in het 1e lid iets bepaald ten aanzien van de inkomsten uit hergebruik: "De totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik zijn niet hoger dan de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen." Merk op dat het over de *totale* inkomsten gaat.

Dat er een bovengrens gesteld is aan de totale inkomsten betekent dat als op enig moment de inkomsten de kosten dekken nieuwe verstrekkingen tegen de marginale kosten zouden moeten plaatsvinden. Om te bepalen of hier sprake van is zouden de kosten en het redelijk rendement vastgesteld moeten worden om deze te kunnen afzetten tegen de inkomsten. De algemene opvatting is echter dat de opbrengsten uit leveringen aan derden de kosten van de GBKN niet dekken.

De WOB, en dan met name de bepaling over de inkomsten uit verstrekking voor hergebruik is onderwerp van discussie. Op dit moment (december 2010) is bovenstaande nog van toepassing. Er ligt zelfs nog geen voorstel tot wijziging bij de Tweede Kamer.

* BAG

Voor de BAG is de WOB niet van toepassing omdat de verstrekking van gegevens hieruit in een afzonderlijke wet is geregeld. Dit in overeenstemming met art. 2 WOB, waarin de passage "onverminderd het elders bij wet bepaalde" de mogelijkheid schept (ruimere) openbaarheid in andere wetten afzonderlijk te regelen. De wet die voor de BAG van belang is, is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) [4].

Art. 32 Wet BAG stelt dat zowel B&W als het Kadaster op verzoek zorgen voor inzage in en verstrekking van gegevens opgenomen in de BAG. De uitzonderingen uit art. 10 WOB worden daarbij overgenomen. Art. 33 Wet BAG echter zegt "Bij verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 32, eerste lid: a. is het auteursrecht voorbehouden, en b. zijn de rechten, bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet, voorbehouden aan burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de Dienst." Er wordt dus verwezen naar zowel zowel auteursrecht als databankenrecht.

In de databankenwet is onder andere geregeld dat wie toegang heeft tot de gegevens uit een databank niet-substantiële delen van deze gegevens mag gebruiken. Mij is onduidelijk waaruit dit gebruik mag bestaan, wat niet-substantieel is, en nog veel meer...

De Databankenwet biedt de producent van de databank de mogelijkheid toestemming te verlenen voor "het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank". Dit zou betekenen dat B&W toestemming kunnen geven voor gebruik in bijvoorbeeld OSM. Maar "Het auteursrecht of andere rechten op de databank of op de in de databank opgenomen werken, gegevens of andere elementen blijven onverlet", voor zover van toepassing. Dat roept bij mij de vraag op hoe dat zich verhoudt met de OSM licentie en CT.

[1] http://www.gbkn.nl/
[2] http://www.kadaster.nl/BAG/
[3] http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/
[4] http://wetten.overheid.nl/BWBR0023466/

     -o-

Ad 2: Ik wil het bij bovenstaande beschouwing laten. Als er iemand echter zaken wil verduidelijken of verbeteren: graag. Het gaat mij er dan niet om "hoe het zou moeten zijn", maar om hoe het (wettelijk) geregeld is. Uiteindelijk zou ik graag zien dat al die mooie data (en niet alleen die van mijn gemeente) vrij voor iedereen beschikbaar komt... Ik denk echter niet dat ik degene ben die daarin veel verschil kan maken.

Dank, en groet,

J-----.
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-nl/attachments/20101209/86553833/attachment.html>


More information about the Talk-nl mailing list