[OSM-talk-nl] Beschikbaarheid gemeentelijke geo-informatie

Stefan de Konink stefan at konink.de
Thu Dec 9 22:24:04 GMT 2010


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Op 09-12-10 22:01, Jeroen Muris schreef:
> De WOB [3] regelt de verstrekking van "informatie neergelegd in
> documenten over een bestuurlijke aangelegenheid" (art. 3.1 WOB). Volgens
> de definities in art. 1 WOB is:
> - een "document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk
> of ander materiaal dat gegevens bevat", en

Het is geen schriftelijk stuk, zie de memorie van toelichting.

> - een "bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking
> heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de
> voorbereiding en de uitvoering ervan".
> De GBKN valt volgens mij wel onder de definitie van document, maar ik
> vraag mij af of de informatie in de GBKN betrekking heeft op een
> bestuurlijke aangelegenheid. Daarvoor zou gebruik van de GBKN aan beleid
> gekoppeld moeten worden.

Uiteraard; als het GBKN maar wordt gebruikt in de gemeenteraad (wat het
wordt bijvoorbeeld voor het aanleggen van parkjes) is het een
bestuurlijke aangelegenheid.


> Daarnaast kan de WOB een bestuursorgaan verplichten "informatie over het
> beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen" te
> verstrekken, "zodra dat in het belang is van een goede en democratische
> bestuursvoering" (art. 8.1 WOB). Ook hier is relevant of de informatie
> over het beleid gaat, en gelden dezelfde overwegingen als bij art 3.1
> WOB. Bovendien is het "het belang [...] van een goede en democratische
> bestuursvoering" bij verstrekking van de GBKN niet vanzelfsprekend.

Ik zou niet weten waarom het niet interessant is om te weten hoeveel
groen er in een gemeente is. Want precies dat is uit dat GBKN te halen.
Dan zou het een milieu-WOB zijn, en is het verdrag van Arhus toepasbaar.> Mijn conclusie: art. 3.1 WOB noch art. 8.1 WOB zijn van toepassing op de
> GBKN. Het is mogelijk dat een deel van de informatie uit de GBKN
> opgenomen in een andere bron, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan,
> wél onder deze artikelen valt.

Als het bestemmingsplan van toepassing is, en een gemeente maakt een
GBKN, dan is er dus binnen die gemeente iets nodig wat dat GBKN
gebruikt. Immers als het niet nodig was, werd het niet gemaakt, want een
gemeente mag geen commerciele activiteiten ontplooien.


> De algemene opvatting is echter dat de opbrengsten uit leveringen aan
> derden de kosten van de GBKN niet dekken.

Vergeet niet dat we met z'n allen voor het GBKN hebben betaald. En dus
dat we met z'n allen daar recht op hebben :)


> Art. 32 Wet BAG stelt dat zowel B&W als het Kadaster op verzoek zorgen
> voor inzage in en verstrekking van gegevens opgenomen in de BAG. De
> uitzonderingen uit art. 10 WOB worden daarbij overgenomen. Art. 33 Wet
> BAG echter zegt "Bij verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel
> 32, eerste lid: a. is het auteursrecht voorbehouden, en b. zijn de
> rechten, bedoeld in artikel 2 van de Databankenwet, voorbehouden aan
> burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de Dienst." Er wordt dus
> verwezen naar zowel zowel auteursrecht als databankenrecht.

Grappig, want de databankenwet maakt zelf weer een uitzondering (dus
niet toepasbaar op) overheidsinstellingen als het gaat over wetten,
regelgeving. BAG, bestemmingsplannen, etc. kan ik moeilijk niet onder
regelgeving scharen.


> Ad 2: Ik wil het bij bovenstaande beschouwing laten. Als er iemand
> echter zaken wil verduidelijken of verbeteren: graag. Het gaat mij er
> dan niet om "hoe het zou moeten zijn", maar om hoe het (wettelijk)
> geregeld is. Uiteindelijk zou ik graag zien dat al die mooie data (en
> niet alleen die van mijn gemeente) vrij voor iedereen beschikbaar
> komt... Ik denk echter niet dat ik degene ben die daarin veel verschil
> kan maken.

We kunnen meneer Arnoud Engelfriet uiteraard weer vragen om weer eens
een OSM artikel te schrijven ;)


Stefan
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2.0.16 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/

iEYEAREKAAYFAk0BVwQACgkQYH1+F2Rqwn0uWgCfdnUEiHR/x6hT/d1w361ZtX64
IUUAn2GCBFLdFhrbz63MJcOT6YcpwAyj
=bjPt
-----END PGP SIGNATURE-----More information about the Talk-nl mailing list