[OSM-talk-nl] auteursrechten op wegenkaarten - gerechtelijke uitspraak

Andre Engels andreengels at gmail.com
Tue May 18 14:44:51 BST 2010


2010/5/18 Ben Laenen <benlaenen at gmail.com>:
> Rob wrote:
>> Ik mis nog een conclusie in het blog artikel.
>>
>> Zijn er btw nog andere rechten van toepassing ?
>
> Dat is ook mijn vraag: wat met het databankrecht? Daar is geen creativiteit in
> het werk bij nodig.
>
> En als het databankrecht ook niet meetelt, dan werpt dat ook weer een heel
> ander licht op de ODbL-discussie :-)

Betreffende het Databankenrecht is IER 2003/2 wellicht interessant.
Het onderwerp was hier het auteursrechtelijk en anderszins toelaatbaar
zijn van knipseldiensten. De rechter betoogt daar:

"De Dw (inwerking getreden op 21 juli 1999) vormt de implementatie van
de Europese Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van
databanken (verder: de Richtlijn). [...snip...]

De Richtlijn biedt een tweeledige bescherming voor databanken.
Enerzijds een auteursrechtelijke bescherming van de structuur van de
databank, vergelijkbaar met de bescherming die art. 5 Aw biedt, en
anderzijds bescherming tegen het ongeoorloofde opvragen en hergebruik
van haar inhoud, het zogenaamde recht sui generis. De Richtlijn
beoogt, gelet op art. 3 en overweging 15 hiervan, niet -
auteursrechtelijke - bescherming te bieden aan de inhoud van de
(samenstellende delen van) de databank, maar aan de structuur van de
databank. De keuze of de rangschikking van de inhoud van een databank
moet een eigen intellectuele schepping van de maker vormen. De
wetgever heeft, zoals blijkt uit punt 5. MvT, ervoor gekozen om de
auteursrechtelijke bescherming te laten aan de Auteurswet en het recht
sui generis op te nemen in een Databankenwet."

Dit zou er dus op wijzen dat het hergebruik van ook grote hoeveelheden
informatie uit een database geen inbreuk zijn, indien niet een
aanmerkelijk deel van de _structuur_ van de database in het hergebruik
zit. Ik wil hier echter niet al te harde conclusies uit trekken, omdat
het verschil in situatie toch wel groot is: de rechtbank was hier niet
aan het beargumenteren of bepaalde vormen van hergebruik wel of niet
verboden werden door de Databankenwet, maar of bepaalde
gegevensverzamelingen (kranten en tijdschriften) überhaupt databases
zijn (dat zijn ze volgens dit arrest niet). De gedaagde werd overigens
wel inbreuk op de auteurswet toegerekend.

Wel op de hier naar mijn mening voorliggende vraag (wat is
"hergebruik" van "een substantieel deel" van een databank) gaat IER
2003/3, betreffende de Nationale Vacaturebank:

""Hergebruiken" wordt in lid 1 sub d van genoemd artikel omschreven
als elke vorm van het aan het publiek ter beschikking stellen van de
inhoud van een databank of een deel daarvan door verspreiding van
exemplaren, verhuur, on line transmissie of transmissie in een andere
vorm."

"Volgens de memorie van toelichting (Kamerstukken II 1997/98, 26 108,
nr. 3, p. 10) zal van opvragen of hergebruiken van een substantieel
deel sprake kunnen zijn, indien daardoor een normale exploitatie voor
de producent niet mogelijk is of indien de producent
ongerechtvaardigde schade aan zijn rechtmatige belangen lijdt. Een
andere factor die volgens de memorie van toelichting een rol zou
kunnen spelen is de verhouding tussen de totale omvang van de databank
en het deel van de inhoud van de databank dat opgevraagd of
hergebruikt wordt en de verhouding tussen de in de databank
geïnvesteerde bedragen en de waarde in het economische verkeer van het
opgevraagde dan wel hergebruikte deel van de databank."

In LJN BB8341, betreffende gebruik van autotrack.nl door gaspedaal.nl,
wordt op grond hiervan een niet-inbreuk vastgesteld. Er wordt per keer
slechts een geringe hoeveelheid data opgevraagd en hergebruikt. Ook op
grond van het verbod herhaald of systematisch kleine delen van een
database op te vragen of te hergebruiken is dit geen inbreuk:

"Het herhaald of systematisch opvragen van niet-substantiële gedeelten
van de databank is niet toegestaan voorzover dit in strijd is met de
normale exploitatie van die databank of ongerechtvaardigde schade
toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent van de
databank. De bepaling is er vooral op gericht te voorkomen dat steeds
opnieuw kleine gedeelten van een databank, die gezien de databank als
geheel, niet-substantieel zijn, opgevraagd of hergebruikt worden zodat
de databank als het ware stukje bij beetje wordt uitgemolken. Alleen
het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van
niet-substantiële delen van de inhoud van een databank dat door zijn
cumulatieve werking ernstige schade toebrengt aan de investering van
de samensteller van de databank kan op grond van deze bepaling worden
verboden."

Wat dit in ons geval zou betekenen, daar heb ik echter geen idee van.

-- 
André Engels, andreengels at gmail.com
More information about the Talk-nl mailing list