[Talk-se] Naturvårdsverkets nya Nationella MarktäckeData

Christian Asker christian.asker at gmail.com
Fri Mar 15 18:19:53 UTC 2019


Hej på er.

Häromdagen stötte jag på den nya "Nationella MarktäckeData" hos 
Naturvårdsverket.

Kika tex här för info: 
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById%21%21%21service=CSW%21%21%21version=2.0.2%21%21%21elementSetName=full%21%21%21id=8853721d-a466-4c01-afcc-9eae57b17b39%21%21%21outputSchema=csw:IsoRecord


Kort och gott är det rasterdata med 10 meters upplösning över hela 
landet, med licensen CC0, dvs datat är kompatibelt med OSM. Kvaliteten 
bedömer jag som god; mycket bättre än tex Terrängkartan, men 
användsningsområdet är ju också inte detsamma. Nedan är en bild från min 
hemby.


Jag tycker verkligen att vi borde använda denna data för att förbättra 
täckningen på landsbygden. Vägar finns det ju hyfsat av (även om det 
säkert kan förbättras med) men just landuse och natural borde vi kunna 
förbättra markant med denna datakälla.

Jag slängde ihop ett bash-script (bifogat) som gör om datat till 
separata shapefiler med OSM-attribut. Jag har testkört det på ett litet 
område; hela landet lär ta en stund att tugga igenom. Shapefilerna som 
skapas ser bra ut i QGIS, men av någon anledning kommer inte attributen 
med i JOSM. Någon som har en idé om vad det kan bero på?


Vi ska självklart inte skriva över befintliga data med denna datakälla. 
Men vi kan förbättra yt-täckningen väldigt mycket med denna datakälla, 
så jag tycker verkligen att vi bör överväga någon slags import av 
utvalda lager, för icke-urbana områden. Vad säger ni?


Mvh ChristianA
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/attachments/20190315/e0eabbe3/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nmekmmmgcdjchkoc.png
Type: image/png
Size: 103639 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-se/attachments/20190315/e0eabbe3/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
#!/bin/bash

polygon_file="poly_test.shp"
raster_file="nmbd_krokek-cutout.tif"
name="TEST"

# ta bort småkrafs
gdal_sieve.py -st 6 -4 -of GTiff ${raster_file} ${raster_file/.tif/_sieved.tif}

# konvertera raster till vektor
gdal_polygonize.py ${raster_file/.tif/_sieved.tif} $polygon_file -b 1 -f "ESRI Shapefile" ${polygon_file/.shp/}


declare -A mapper

## 111;Tallskog utanför våtmark
## 112;Granskog utanför våtmark
## 113;Barrblandskog utanför våtmark
mapper["111"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=needleleaved;genus=pinus;leaf_cycle=evergreen"
mapper["112"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=needleleaved;genus=picea;leaf_cycle=evergreen"
mapper["113"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=needleleaved;leaf_cycle=evergreen"

## 114;Lövblandad barrskog utanför våtmark
mapper["114"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=mixed;leaf_cycle=mixed"

## 115;Triviallövskog utanför våtmark
## 116;Ädellövskog utanför våtmark
## 117;Triviallövskog med ädellövinslag utanför våtmark
mapper["115"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=broadleaved;leaf_cycle=deciduous"
mapper["116"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=broadleaved;leaf_cycle=deciduous"
mapper["117"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;leaf_type=broadleaved;leaf_cycle=deciduous"

## 118;Temporärt ej skog utanför våtmark
mapper["118"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;natural=scrub"

## 121;Tallskog på våtmark
## 122;Granskog på våtmark
## 123;Barrblandskog på våtmark
mapper["121"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=needleleaved;genus=pinus;leaf_cycle=evergreen"
mapper["122"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=needleleaved;genus=picea;leaf_cycle=evergreen"
mapper["123"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=needleleaved;leaf_cycle=evergreen"

## 124;Lövblandad barrskog på våtmark
mapper["124"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=mixed;leaf_cycle=mixed"

## 125;Triviallövskog på våtmark
## 126;Ädellövskog på våtmark
## 127;Triviallövskog med ädellövinslag på våtmark
mapper["125"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=broadleaved;leaf_cycle=deciduous"
mapper["126"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=broadleaved;leaf_cycle=deciduous"
mapper["127"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland;landuse=forest;leaf_type=broadleaved;leaf_cycle=deciduous"

## 128;Temporärt ej skog på våtmark
mapper["128"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=forest;natural=wetland"


## 2;Våtmark
mapper["2"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=wetland"
## 3;Åkermark
mapper["3"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=farmland"

## 41;Övrig öppen mark utan vegetation
## 42;Övrig öppen mark med vegetation
mapper["42"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=meadow"

## 51;Exploaterad mark, byggnad
mapper["51"]="source=Naturvardsverket NMD;building=yes;note=Needs surveying"
## 52;Exploaterad mark, ej byggnad eller väg/järnväg
mapper["52"]="source=Naturvardsverket NMD;landuse=industrial;note=Needs surveying"
## 53;Exploaterad mark, väg/järnväg

## 61;Sjö och vattendrag
mapper["61"]="source=Naturvardsverket NMD;natural=water"
## 62;Hav


for item in "${!mapper[@]}"; do
  echo $item
  fnam="nmd_cut_${name}_${item}.shp"
  laynam="nmd_cut_${name}_${item}"
  echo "'${mapper[$item]}'"
  # cutout all features in shapefile that has the right code
  ogr2ogr -update -append -where "DN=$(echo \'${item}\')" $fnam $polygon_file

  # add all attributes to the features
  IFS=';' read -r -a attrs <<< "${mapper[$item]}"
  echo $attrs
  for attr in "${attrs[@]}"; do
      attrnam=$(echo $attr | awk -F'=' '{print $1}')
      attrval=$(echo $attr | awk -F'=' '{print $2}')
      echo "ATTRNAM: $attrnam, ATTRVAL: $attrval"
      # add OSM fields/attrs
      ogrinfo $fnam -sql "ALTER TABLE $laynam ADD COLUMN ${attrnam} character(40)"
      ogrinfo $fnam -sql "UPDATE $laynam SET ${attrnam}='${attrval}'" $laynam -dialect sqlite
  done
  # remove original field
  ogrinfo $fnam -sql "ALTER TABLE $laynam DROP COLUMN DN"

done

More information about the Talk-se mailing list