[Talk-TW] 2012 Mapping 競賽

羅廷中 timloo0710 at gmail.com
Tue Oct 9 15:02:59 BST 2012


¦b¤U¦b³oùØ¡A

http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102097


¶K¤F°ÝÃD¡A¦³¹Ï¦³¤å¡A

¥i¥H½Ðºô¤Í­Ì¥hµ¹¤S¸Ñ´b¶Ü¡H

¶¶«K¥´¥´¼s§i¡C

ÁÂÁ¡I¡I§õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤W¤È8:10 ¼g¹D¡G

> ³ø¦W§a ù¤j­ô
>
> ¦b 2012¦~10¤ë8¤é¤U¤È11:27¡Adeng dongpo <dongpo.dengæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> > ù¤j­ô¡A¥[ªo¡I dongpo
> >
> > 2012/10/8 ù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com>:
> >> ¥i¥H°Ý±Ð¾Ç¼v¤ùªº°ÝÃD¶Ü¡H
> >>
> >> http://russnelson.com/osm/josm-address-interpolation.swf
> >>
> >> ¤@©w­n¥Îjosm¶Ü¡H
> >>
> >> ½Ð°Ý©Mwebª©ªºpotlash¡]§Ú¤]¬O¾Ìª½Ä±¦b¶Ãµe¤@³q¡^ ¦³¤°»ò®t§O©O¡H
> >>
> >>
> >> §Ú·j¶°«Ü¦h­y¸ñ¤F¡A
> >>
> >> ¦Ó¥BÁ٥ηӬ۾÷§â°¨¸ô¤W¼Ð¸ô¦Wªº¸ôµP·Ó¤F¦n´X±i¡A¥H§K¦^¨Ó§Ñ¤F¸ô¦W¡C
> >>
> >> ¥u¬O¬Ý¤F±Ð¾Ç¡A¦³ÂIÃø¤U¤â­C¡I¡I¦pªG§Ú§ËÀ´¤F¡AÀ³¸Ó¦³«e¤T¦W¡C«¢¡I¡I
> >>
> >>
> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë6¤é¤U¤È4:19 ¼g¹D¡G
> >>
> >>> ¥Ø«e¥u¦³ Dennis ³ø¦W
> >>> ÁÙ¦³¤@­Ó¬P´ÁºI¤î­ò¡I
> >>>
> >>> ¦b 2012¦~9¤ë29¤é¤U¤È2:04¡ALouis Liu <pttdogæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> > ¥i¥H¤@­ÓªùµP¤@­ÓÂI
> >>> >
> >>> > ¦b 2012¦~9¤ë28¤é¤U¤È10:52¡ADennis Raylin Chen <b92612009æ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> >> ¸õ¸¹ªº±¡ªp­n«ç»ò³B²z
> >>> >>
> >>> >> ¹³¬O¥x¥_¤½À]¤@±a
> >>> >>
> >>> >> ù´µºÖ¸ô¥|¬q±q·s¥Í«n¸ô¤f¦Ü°ò­°¸ô¤f¦³¥|­Ó¦a§}
> >>> >>
> >>> >> ¤À§O¬O1¸¹¡B21¸¹¡B85¸¹¡B107¸¹
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >> Dennis
> >>> >>
> >>> >> 2012/9/27 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com>
> >>> >>
> >>> >>> ¦U¦ì Mapper:
> >>> >>>
> >>> >>>  ·QÀò±o¤µ¦~ State of the Map ªº¬ö©À T-shirt ªº½Ðª`·N¡C
> >>> >>>  ¥xÆW OSM ªÀ¸s­nÁ|¿ì Mapping ¤ñÁɤF¡C
> >>> >>>
> >>> >>>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Taiwan/2012_Competition
> >>> >>>
> >>> >>> --
> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>> >>> _______________________________________________
> >>> >>> Talk-TW mailing list
> >>> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >> _______________________________________________
> >>> >> Talk-TW mailing list
> >>> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Talk-TW mailing list
> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-TW mailing list
> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>
>
>
>
> --
> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>
-------------- ???????????? --------------
??????????????? HTML ?????????...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20121009/b1315e4d/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list