[Talk-TW] 2012 Mapping 競賽

羅廷中 timloo0710 at gmail.com
Tue Oct 9 17:41:36 BST 2012


http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102237

§Ú¤S´£¤F¤@­Ó°ÝÃD¡A

½Ð°Ý³o¼Ë¤]¥i¥Hºâaddr tag¶Ü¡H

±qÀY¦¸§À¤ñÁɳ£¥ÎPOI ¡A¥i¥H¶Ü¡H

ù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤U¤È10:02 ¼g¹D¡G

> ¦b¤U¦b³oùØ¡A
>
> http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102097
>
>
> ¶K¤F°ÝÃD¡A¦³¹Ï¦³¤å¡A
>
> ¥i¥H½Ðºô¤Í­Ì¥hµ¹¤S¸Ñ´b¶Ü¡H
>
> ¶¶«K¥´¥´¼s§i¡C
>
> ÁÂÁ¡I¡I
>
>
>
> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤W¤È8:10 ¼g¹D¡G
>
> ³ø¦W§a ù¤j­ô
>>
>> ¦b 2012¦~10¤ë8¤é¤U¤È11:27¡Adeng dongpo <dongpo.dengæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
>> > ù¤j­ô¡A¥[ªo¡I dongpo
>> >
>> > 2012/10/8 ù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com>:
>> >> ¥i¥H°Ý±Ð¾Ç¼v¤ùªº°ÝÃD¶Ü¡H
>> >>
>> >> http://russnelson.com/osm/josm-address-interpolation.swf
>> >>
>> >> ¤@©w­n¥Îjosm¶Ü¡H
>> >>
>> >> ½Ð°Ý©Mwebª©ªºpotlash¡]§Ú¤]¬O¾Ìª½Ä±¦b¶Ãµe¤@³q¡^ ¦³¤°»ò®t§O©O¡H
>> >>
>> >>
>> >> §Ú·j¶°«Ü¦h­y¸ñ¤F¡A
>> >>
>> >> ¦Ó¥BÁ٥ηӬ۾÷§â°¨¸ô¤W¼Ð¸ô¦Wªº¸ôµP·Ó¤F¦n´X±i¡A¥H§K¦^¨Ó§Ñ¤F¸ô¦W¡C
>> >>
>> >> ¥u¬O¬Ý¤F±Ð¾Ç¡A¦³ÂIÃø¤U¤â­C¡I¡I¦pªG§Ú§ËÀ´¤F¡AÀ³¸Ó¦³«e¤T¦W¡C«¢¡I¡I
>> >>
>> >>
>> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë6¤é¤U¤È4:19 ¼g¹D¡G
>> >>
>> >>> ¥Ø«e¥u¦³ Dennis ³ø¦W
>> >>> ÁÙ¦³¤@­Ó¬P´ÁºI¤î­ò¡I
>> >>>
>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë29¤é¤U¤È2:04¡ALouis Liu <pttdogæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> > ¥i¥H¤@­ÓªùµP¤@­ÓÂI
>> >>> >
>> >>> > ¦b 2012¦~9¤ë28¤é¤U¤È10:52¡ADennis Raylin Chen <b92612009æ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> >> ¸õ¸¹ªº±¡ªp­n«ç»ò³B²z
>> >>> >>
>> >>> >> ¹³¬O¥x¥_¤½À]¤@±a
>> >>> >>
>> >>> >> ù´µºÖ¸ô¥|¬q±q·s¥Í«n¸ô¤f¦Ü°ò­°¸ô¤f¦³¥|­Ó¦a§}
>> >>> >>
>> >>> >> ¤À§O¬O1¸¹¡B21¸¹¡B85¸¹¡B107¸¹
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >> Dennis
>> >>> >>
>> >>> >> 2012/9/27 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com>
>> >>> >>
>> >>> >>> ¦U¦ì Mapper:
>> >>> >>>
>> >>> >>>  ·QÀò±o¤µ¦~ State of the Map ªº¬ö©À T-shirt ªº½Ðª`·N¡C
>> >>> >>>  ¥xÆW OSM ªÀ¸s­nÁ|¿ì Mapping ¤ñÁɤF¡C
>> >>> >>>
>> >>> >>>
>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Taiwan/2012_Competition
>> >>> >>>
>> >>> >>> --
>> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>> >>> >>> _______________________________________________
>> >>> >>> Talk-TW mailing list
>> >>> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
>> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >> _______________________________________________
>> >>> >> Talk-TW mailing list
>> >>> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
>> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>> --
>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>> >>>
>> >>> _______________________________________________
>> >>> Talk-TW mailing list
>> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> _______________________________________________
>> >> Talk-TW mailing list
>> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>
>>
>>
>>
>> --
>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>
>
>
-------------- ???????????? --------------
??????????????? HTML ?????????...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20121010/7f935e23/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list