[Talk-TW] 2012 Mapping 競賽

羅廷中 timloo0710 at gmail.com
Wed Oct 10 02:58:44 BST 2012


·Pı³o­Óµª®×¦n¹³¤£²Å¦X³W«h¡A

±Ð¾Ç¼v¤ù¤¤¡A§@ªÌ¦b¤@¬qoddªº¸ô¬q¡A

¥[¤W¡A1¡A25¸¹¡A³o­Ó¬O¥Ü½d¥Î¡A

ÁÙ¬O¦³¹ê»ÚÀ³¥Î·N¸qªºaddr:tag©O¡H

©Ò¥H§Ú¤~¨ãÅ骺§â¥¦*ÂI*¥X¨Ó¡C
Louis Liu <pttdogæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë10¤é¤W¤È4:00 ¼g¹D¡G

> ±N building ¥[¤J¦í§}ªº¸ê°TÀ³¸Ó¤]ºâ§a¡H
> ´N¦p¨S¦³³s¸¹ªº±¡ªp¤U­n¤@­Ó¡B¤@­ÓÂI¥[¸ê®Æ¤@¼Ë
> ¤£ª¾¨ä¥Lªºªº·N¨£¦p¦ó©O¡H
>
>
>
> ¦b 2012¦~10¤ë10¤é¤W¤È12:41¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> > http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102237
> >
> > §Ú¤S´£¤F¤@­Ó°ÝÃD¡A
> >
> > ½Ð°Ý³o¼Ë¤]¥i¥Hºâaddr tag¶Ü¡H
> >
> > ±qÀY¦¸§À¤ñÁɳ£¥ÎPOI ¡A¥i¥H¶Ü¡H
> >
> > ù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤U¤È10:02 ¼g¹D¡G
> >
> >> ¦b¤U¦b³oùØ¡A
> >>
> >> http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102097
> >>
> >>
> >> ¶K¤F°ÝÃD¡A¦³¹Ï¦³¤å¡A
> >>
> >> ¥i¥H½Ðºô¤Í­Ì¥hµ¹¤S¸Ñ´b¶Ü¡H
> >>
> >> ¶¶«K¥´¥´¼s§i¡C
> >>
> >> ÁÂÁ¡I¡I
> >>
> >>
> >>
> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤W¤È8:10 ¼g¹D¡G
> >>
> >>> ³ø¦W§a ù¤j­ô
> >>>
> >>> ¦b 2012¦~10¤ë8¤é¤U¤È11:27¡Adeng dongpo <dongpo.dengæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> > ù¤j­ô¡A¥[ªo¡I dongpo
> >>> >
> >>> > 2012/10/8 ù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com>:
> >>> >> ¥i¥H°Ý±Ð¾Ç¼v¤ùªº°ÝÃD¶Ü¡H
> >>> >>
> >>> >> http://russnelson.com/osm/josm-address-interpolation.swf
> >>> >>
> >>> >> ¤@©w­n¥Îjosm¶Ü¡H
> >>> >>
> >>> >> ½Ð°Ý©Mwebª©ªºpotlash¡]§Ú¤]¬O¾Ìª½Ä±¦b¶Ãµe¤@³q¡^ ¦³¤°»ò®t§O©O¡H
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >> §Ú·j¶°«Ü¦h­y¸ñ¤F¡A
> >>> >>
> >>> >> ¦Ó¥BÁ٥ηӬ۾÷§â°¨¸ô¤W¼Ð¸ô¦Wªº¸ôµP·Ó¤F¦n´X±i¡A¥H§K¦^¨Ó§Ñ¤F¸ô¦W¡C
> >>> >>
> >>> >> ¥u¬O¬Ý¤F±Ð¾Ç¡A¦³ÂIÃø¤U¤â­C¡I¡I¦pªG§Ú§ËÀ´¤F¡AÀ³¸Ó¦³«e¤T¦W¡C«¢¡I¡I
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë6¤é¤U¤È4:19 ¼g¹D¡G
> >>> >>
> >>> >>> ¥Ø«e¥u¦³ Dennis ³ø¦W
> >>> >>> ÁÙ¦³¤@­Ó¬P´ÁºI¤î­ò¡I
> >>> >>>
> >>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë29¤é¤U¤È2:04¡ALouis Liu <pttdogæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> >>> > ¥i¥H¤@­ÓªùµP¤@­ÓÂI
> >>> >>> >
> >>> >>> > ¦b 2012¦~9¤ë28¤é¤U¤È10:52¡ADennis Raylin Chen <b92612009æ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> >>> >> ¸õ¸¹ªº±¡ªp­n«ç»ò³B²z
> >>> >>> >>
> >>> >>> >> ¹³¬O¥x¥_¤½À]¤@±a
> >>> >>> >>
> >>> >>> >> ù´µºÖ¸ô¥|¬q±q·s¥Í«n¸ô¤f¦Ü°ò­°¸ô¤f¦³¥|­Ó¦a§}
> >>> >>> >>
> >>> >>> >> ¤À§O¬O1¸¹¡B21¸¹¡B85¸¹¡B107¸¹
> >>> >>> >>
> >>> >>> >>
> >>> >>> >> Dennis
> >>> >>> >>
> >>> >>> >> 2012/9/27 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com>
> >>> >>> >>
> >>> >>> >>> ¦U¦ì Mapper:
> >>> >>> >>>
> >>> >>> >>>  ·QÀò±o¤µ¦~ State of the Map ªº¬ö©À T-shirt ªº½Ðª`·N¡C
> >>> >>> >>>  ¥xÆW OSM ªÀ¸s­nÁ|¿ì Mapping ¤ñÁɤF¡C
> >>> >>> >>>
> >>> >>> >>>
> >>> >>> >>>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Taiwan/2012_Competition
> >>> >>> >>>
> >>> >>> >>> --
> >>> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>> >>> >>> _______________________________________________
> >>> >>> >>> Talk-TW mailing list
> >>> >>> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>> >>
> >>> >>> >>
> >>> >>> >>
> >>> >>> >> _______________________________________________
> >>> >>> >> Talk-TW mailing list
> >>> >>> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>> >>
> >>> >>>
> >>> >>>
> >>> >>>
> >>> >>> --
> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>> >>>
> >>> >>> _______________________________________________
> >>> >>> Talk-TW mailing list
> >>> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >> _______________________________________________
> >>> >> Talk-TW mailing list
> >>> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>
> >>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-TW mailing list
> > Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >
>
-------------- ???????????? --------------
??????????????? HTML ?????????...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20121010/9165b2cc/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list