[Talk-TW] 2012 Mapping 競賽

李昕迪 Lee, Sin-di mcdlee at gmail.com
Mon Oct 15 23:44:24 BST 2012


³W«h¤W¥i¥H³o¼Ë°µªº

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses#Using_interpolation

¦b 2012¦~10¤ë10¤é¤W¤È9:58¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
> ·Pı³o­Óµª®×¦n¹³¤£²Å¦X³W«h¡A
>
> ±Ð¾Ç¼v¤ù¤¤¡A§@ªÌ¦b¤@¬qoddªº¸ô¬q¡A
>
> ¥[¤W¡A1¡A25¸¹¡A³o­Ó¬O¥Ü½d¥Î¡A
>
> ÁÙ¬O¦³¹ê»ÚÀ³¥Î·N¸qªºaddr:tag©O¡H
>
> ©Ò¥H§Ú¤~¨ãÅ骺§â¥¦ÂI¥X¨Ó¡C
>
>
>
>
> Louis Liu <pttdog at gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë10¤é¤W¤È4:00 ¼g¹D¡G
>
>> ±N building ¥[¤J¦í§}ªº¸ê°TÀ³¸Ó¤]ºâ§a¡H
>> ´N¦p¨S¦³³s¸¹ªº±¡ªp¤U­n¤@­Ó¡B¤@­ÓÂI¥[¸ê®Æ¤@¼Ë
>> ¤£ª¾¨ä¥Lªºªº·N¨£¦p¦ó©O¡H
>>
>>
>>
>> ¦b 2012¦~10¤ë10¤é¤W¤È12:41¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> > http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102237
>> >
>> > §Ú¤S´£¤F¤@­Ó°ÝÃD¡A
>> >
>> > ½Ð°Ý³o¼Ë¤]¥i¥Hºâaddr tag¶Ü¡H
>> >
>> > ±qÀY¦¸§À¤ñÁɳ£¥ÎPOI ¡A¥i¥H¶Ü¡H
>> >
>> > ù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤U¤È10:02 ¼g¹D¡G
>> >
>> >> ¦b¤U¦b³oùØ¡A
>> >>
>> >> http://ithelp.ithome.com.tw/question/10102097
>> >>
>> >>
>> >> ¶K¤F°ÝÃD¡A¦³¹Ï¦³¤å¡A
>> >>
>> >> ¥i¥H½Ðºô¤Í­Ì¥hµ¹¤S¸Ñ´b¶Ü¡H
>> >>
>> >> ¶¶«K¥´¥´¼s§i¡C
>> >>
>> >> ÁÂÁ¡I¡I
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë9¤é¤W¤È8:10 ¼g¹D¡G
>> >>
>> >>> ³ø¦W§a ù¤j­ô
>> >>>
>> >>> ¦b 2012¦~10¤ë8¤é¤U¤È11:27¡Adeng dongpo <dongpo.deng at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> > ù¤j­ô¡A¥[ªo¡I dongpo
>> >>> >
>> >>> > 2012/10/8 ù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com>:
>> >>> >> ¥i¥H°Ý±Ð¾Ç¼v¤ùªº°ÝÃD¶Ü¡H
>> >>> >>
>> >>> >> http://russnelson.com/osm/josm-address-interpolation.swf
>> >>> >>
>> >>> >> ¤@©w­n¥Îjosm¶Ü¡H
>> >>> >>
>> >>> >> ½Ð°Ý©Mwebª©ªºpotlash¡]§Ú¤]¬O¾Ìª½Ä±¦b¶Ãµe¤@³q¡^ ¦³¤°»ò®t§O©O¡H
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >> §Ú·j¶°«Ü¦h­y¸ñ¤F¡A
>> >>> >>
>> >>> >> ¦Ó¥BÁ٥ηӬ۾÷§â°¨¸ô¤W¼Ð¸ô¦Wªº¸ôµP·Ó¤F¦n´X±i¡A¥H§K¦^¨Ó§Ñ¤F¸ô¦W¡C
>> >>> >>
>> >>> >> ¥u¬O¬Ý¤F±Ð¾Ç¡A¦³ÂIÃø¤U¤â­C¡I¡I¦pªG§Ú§ËÀ´¤F¡AÀ³¸Ó¦³«e¤T¦W¡C«¢¡I¡I
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~10¤ë6¤é¤U¤È4:19 ¼g¹D¡G
>> >>> >>
>> >>> >>> ¥Ø«e¥u¦³ Dennis ³ø¦W
>> >>> >>> ÁÙ¦³¤@­Ó¬P´ÁºI¤î­ò¡I
>> >>> >>>
>> >>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë29¤é¤U¤È2:04¡ALouis Liu <pttdog at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> >>> > ¥i¥H¤@­ÓªùµP¤@­ÓÂI
>> >>> >>> >
>> >>> >>> > ¦b 2012¦~9¤ë28¤é¤U¤È10:52¡ADennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>> >>> >>> >> ¸õ¸¹ªº±¡ªp­n«ç»ò³B²z
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >> ¹³¬O¥x¥_¤½À]¤@±a
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >> ù´µºÖ¸ô¥|¬q±q·s¥Í«n¸ô¤f¦Ü°ò­°¸ô¤f¦³¥|­Ó¦a§}
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >> ¤À§O¬O1¸¹¡B21¸¹¡B85¸¹¡B107¸¹
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >> Dennis
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >> 2012/9/27 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >>> ¦U¦ì Mapper:
>> >>> >>> >>>
>> >>> >>> >>>  ·QÀò±o¤µ¦~ State of the Map ªº¬ö©À T-shirt ªº½Ðª`·N¡C
>> >>> >>> >>>  ¥xÆW OSM ªÀ¸s­nÁ|¿ì Mapping ¤ñÁɤF¡C
>> >>> >>> >>>
>> >>> >>> >>>
>> >>> >>> >>>
>> >>> >>> >>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Taiwan/2012_Competition
>> >>> >>> >>>
>> >>> >>> >>> --
>> >>> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>> >>> >>> >>> _______________________________________________
>> >>> >>> >>> Talk-TW mailing list
>> >>> >>> >>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >>
>> >>> >>> >> _______________________________________________
>> >>> >>> >> Talk-TW mailing list
>> >>> >>> >> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>> >>
>> >>> >>>
>> >>> >>>
>> >>> >>>
>> >>> >>> --
>> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>> >>> >>>
>> >>> >>> _______________________________________________
>> >>> >>> Talk-TW mailing list
>> >>> >>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >>
>> >>> >> _______________________________________________
>> >>> >> Talk-TW mailing list
>> >>> >> Talk-TW at openstreetmap.org
>> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >>> >>
>> >>>
>> >>>
>> >>>
>> >>> --
>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>> >>
>> >>
>> >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Talk-TW mailing list
>> > Talk-TW at openstreetmap.org
>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>> >
>
>-- 
§õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw


More information about the Talk-TW mailing list