[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

李昕迪 Lee, Sin-di mcdlee at gmail.com
Fri Sep 14 02:09:19 BST 2012


§A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H

¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng at gmail.com> ¼g¹D¡G
> GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>
>
> 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com>
>>
>> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>>
>> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>>
>>> zinklink:
>>>
>>>  §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>>>
>>>  ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>>>
>>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6za at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>> > «Øij¨Ï¥ÎGPS logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
>>> >
>>> > Dennis Raylin Chen <b92612009 at gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03 ¼g¹D¡G
>>> >
>>> >> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>>> >>
>>> >> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>>> >>
>>> >> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee at gmail.com>
>>> >>>
>>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710 at gmail.com> ¼g¹D¡G
>>> >>> > http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
>>> >>> ¤Ó¦n¤F
>>> >>>
>>> >>> >
>>> >>> > ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>>> >>> >
>>> >>> > ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>>> >>> > ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>>> >>> >
>>> >>> > ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
>>> >>> > ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
>>> >>> > ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>>> >>>
>>> >>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>>> >>> >
>>> >>> > §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
>>> >>> >
>>> >>> > ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
>>> >>> > ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>>> >>> >
>>> >>> > 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
>>> >>> > ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> > _______________________________________________
>>> >>> > Talk-TW mailing list
>>> >>> > Talk-TW at openstreetmap.org
>>> >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>> >>> >
>>> >>>
>>> >>>
>>> >>>
>>> >>> --
>>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>> >>>
>>> >>> _______________________________________________
>>> >>> Talk-TW mailing list
>>> >>> Talk-TW at openstreetmap.org
>>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>> >>>
>>> >>
>>> >>
>>> >> _______________________________________________
>>> >> Talk-TW mailing list
>>> >> Talk-TW at openstreetmap.org
>>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>> >>
>>> >
>>> >
>>> > _______________________________________________
>>> > Talk-TW mailing list
>>> > Talk-TW at openstreetmap.org
>>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>> >
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-TW mailing list
>> Talk-TW at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
>-- 
§õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw


More information about the Talk-TW mailing list