[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

Isaac cwweng at gmail.com
Fri Sep 14 03:01:21 BST 2012


¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯Ó¹q¼µ¤£¤[

2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com>

> §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>
> ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwwengæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> > GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
> >
> >
> > 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6zaæ–¼gmail.com>
> >>
> >> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
> >>
> >> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
> >>
> >>> zinklink:
> >>>
> >>>  §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
> >>>
> >>>  ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
> >>>
> >>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-Cheng Lin <mumk3k6zaæ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> > «Øij¨Ï¥ÎGPS logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶¡¨Ï¥Î
> >>> >
> >>> > Dennis Raylin Chen <b92612009æ–¼gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03 ¼g¹D¡G
> >>> >
> >>> >> ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
> >>> >>
> >>> >> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
> >>> >>
> >>> >> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdleeæ–¼gmail.com>
> >>> >>>
> >>> >>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710æ–¼gmail.com> ¼g¹D¡G
> >>> >>> > http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986
> >>> >>> ¤Ó¦n¤F
> >>> >>>
> >>> >>> >
> >>> >>> > ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
> >>> >>> >
> >>> >>> > ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
> >>> >>> > ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
> >>> >>> >
> >>> >>> > ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·|¦Û¤w°O¿ý¡A
> >>> >>> > ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦hªº¡C
> >>> >>> > ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
> >>> >>>
> >>> >>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
> >>> >>> >
> >>> >>> > §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½s¿è¡C
> >>> >>> >
> >>> >>> > ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤U¨Ó¡C
> >>> >>> > ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
> >>> >>> >
> >>> >>> > 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³Æªº¬OA-GPS.
> >>> >>> > ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®a¤À¨É¡C
> >>> >>> >
> >>> >>> >
> >>> >>> >
> >>> >>> >
> >>> >>> >
> >>> >>> >
> >>> >>> >
> >>> >>> > _______________________________________________
> >>> >>> > Talk-TW mailing list
> >>> >>> > Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>> >
> >>> >>>
> >>> >>>
> >>> >>>
> >>> >>> --
> >>> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>> >>>
> >>> >>> _______________________________________________
> >>> >>> Talk-TW mailing list
> >>> >>> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>>
> >>> >>
> >>> >>
> >>> >> _______________________________________________
> >>> >> Talk-TW mailing list
> >>> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >>
> >>> >
> >>> >
> >>> > _______________________________________________
> >>> > Talk-TW mailing list
> >>> > Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>> >
> >>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
> >>
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Talk-TW mailing list
> >> Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> >> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-TW mailing list
> > Talk-TWæ–¼openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw
> >
>
>
>
> --
> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>
-------------- ???????????? --------------
??????????????? HTML ?????????...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20120914/c9e5e141/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list