[Talk-TW] 終於上傳了第一個GPS ,GPX DATA

Yu-Cheng Lin mumk3k6za at gmail.com
Fri Sep 14 04:44:31 BST 2012


iOS上真的不太理想,因為能上架的開發者也是要繳年費的(即使你的App是Free的也一樣)
建議使用其它平台,另外iPod touch無內建GPS晶片所以只靠WiFi定位基本上是不準而且行動力也大大受限

2012/9/14 Timothy Wu <g39328006���ym.edu.tw>

> 五個號稱可編輯 OSM 的 iOS App 內
> 一個 commercial,一個 discontinued
> 剩三個,乍看之下看不出怎麼編輯 tag 就是了,
> 我手邊有個 iPod touch 或許可以玩玩,不過 touch
> 有太多事情不能做了。
>
> Symbian 的確不錯了呀,至少有彩色嘛!
> 我是要從黑白手機升級起呢,嘻嘻嘻...
>
>
> On 9/14/12 10:50 AM, 李昕迪 Lee, Sin-di wrote:
>
>> http://wiki.openstreetmap.org/**wiki/Software<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software>
>>
>> http://wiki.openstreetmap.org/**wiki/Apple_iOS<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Apple_iOS>
>>
>> 請笑納
>>
>> # 我用 Symbian 也很開心
>>
>> 2012/9/14 Timothy Wu <g39328006���ym.edu.tw>:
>>
>>> 奇怪,回文怎麼變成亂碼?...
>>> 啊,不管了,我想問的是,用 iPhone 的時候要登入這些資料的軟體都用什麼呀?
>>> 我想要買我的第一個智慧手機,等著入手 iPhone 5。
>>>
>>> On 9/14/12 10:01 AM, Isaac wrote:
>>>
>>> ¶â¡A´¶³qªº GPS Logger ¦n¹³³»¦h¥i¥H³] way
>>> point¡A¦ý¬O¨S¿ìªk¥[Ô£»¡©ú¡A¤ñ¦**p¸ô¦W¡A¶m¹D½s¸¹...µ¥µ¥
>>> ¤â¾÷³nÅ骺´N¦³³o­Ó¦n³B¡A¤£¹L¯**Ó¹q¼µ¤£¤[
>>>
>>> 2012/9/14 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee���gmail.com>
>>>
>>>> §A»¡ªº¬O way point ¶Ü¡H
>>>>
>>>> ¦b 2012¦~9¤ë14¤é¤W¤È9:05¡AIsaac <cwweng���gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>
>>>>> GPS logger ­n¤U tag ´N¤£¤è«K¤F
>>>>>
>>>>>
>>>>> 2012/9/13 Yu-Cheng Lin <mumk3k6za���gmail.com>
>>>>>
>>>>>> ¹³¬O³o¼Ëªº­y¸ñ°O¿ý¾¹ http://goo.gl/sRrog ¹êÅé²£«~¦Ó¤£¬Oµ{¦¡ªº¨ººØ
>>>>>>
>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee���gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:17 ¼g¹D¡G
>>>>>>
>>>>>>  zinklink:
>>>>>>>
>>>>>>>   §A»¡ªº¬O¯u¥¿ªº GPS logger ÁÙ¬O iOS ªº app ©O¡H
>>>>>>>
>>>>>>>   ¸Ü»¡¦b SotM ¬Ý¨ì Ikiya ¥ý¥Íªº GPS log «D±`¸r¼}¡A¯u·Ç°Ú¡I
>>>>>>>
>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È5:04¡AYu-**Cheng Lin <mumk3k6za���gmail.com>
>>>>>>> ¼g¹D¡G
>>>>>>>
>>>>>>>> «Øij¨Ï¥ÎGPS
>>>>>>>> logger¡A¯à¦Û°Ê¥Í¦¨gpx­y¸ñÀÉ¡A¥**[¤W¨Ï¥Î¤W¬Û·í¬Ù¹q¡A«Ü¾A¦Xªø®É¶**
>>>>>>>> ¡¨Ï¥Î
>>>>>>>>
>>>>>>>> Dennis Raylin Chen <b92612009���gmail.com> ©ó 2012¦~9¤ë13¤é¤U¤È3:03
>>>>>>>> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>
>>>>>>>>  ¤£ª¾¹DiPadªºGPS·Ç«×¦p¦ó¡A§Ú¥Î§**ÚªºMoto¤â¾÷GPSºë½T«×¬O­Ó´d¼@
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> ¥u¦n§â±M·~ªºGPS½¥X¨Ó
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2012/9/7 §õ©ý­} Lee, Sin-di <mcdlee���gmail.com>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¦b 2012¦~9¤ë6¤é¤W¤È12:05¡Aù§Ê¤¤ <timloo0710���gmail.com> ¼g¹D¡G
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> http://www.openstreetmap.org/**user/timloo/traces/1305986<http://www.openstreetmap.org/user/timloo/traces/1305986>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¤Ó¦n¤F
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>  ¹ê§@¤F¤@¤U¡A¤ñ¸û¦³·Pı¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¤½¥q¦³¤@¥xIPAD¡A½Ð¦P¨ÆÀ°§Ú¸Ë¤**F¤@­ÓAPP¡A¦Û¤v¥Ó½ÐªºAPP
>>>>>>>>>>> ID¡A¦bÅçµý³o¤@Ãö¡A
>>>>>>>>>>> ­É¤F¦Ñ±Cªº«H¥Î¥d¡A¿é¤J¸¹½XÁÙ¬**O¥Ó½Ð¤£°_¨Ó¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¤Ï¥¿³o¥xIPAD¦³GPS¡A§Ú´N±a¥¦¡]¦**³ÂI²Â­«¡^¡A¦b®aùب«¥~¤F¤@°é¡C·**
>>>>>>>>>>> |¦Û¤w°O¿ý¡A
>>>>>>>>>>> ÁÙÆZ²³æªº¡C¤]¶}©l²³æªºµe¹Ï¡**A§Ú¦íªº³o°Ï¡A¥iµo´§ªº¦a¤èÁÙÆZ¦**
>>>>>>>>>>> hªº¡C
>>>>>>>>>>> ªÅ¥Õ«Ü¦h¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> ¥[ªo¡A¦³¥ô¦ó°ÝÃD³£¥i¥H¨Ó mailing list °Ý¡C
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> §Ú²{¦b¬O¥ÎWEBª©ªº¦a¹Ï½s¿è¾¹¦b½**s¿è¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ¦b·s¤â¤W¸ô5¨BùØ¡A¨«¨ì²Ä¤T¨B¡A¤**§«e¥Xªù§Ñ¤F±a¯Èµ§¡A¨S§â¸ô¦W§Û¤**
>>>>>>>>>>> U¨Ó¡C
>>>>>>>>>>> ³oÀ³¸ÓAPPùØ­±¦³¡A¤£¹L¦]¬°¬O¤½¥**qªºIPAD¡AÁÙ¬Oºâ¤F¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> 9¤ë¤¤¡ANEXUS 7 7¦T¥­ªO¡A­nµo°â¤F¡AÅ¥»¡¤W­±°t³**ƪº¬OA-GPS.
>>>>>>>>>>> ¦h¤F¤@­ÓA¡A¨ì®É±Ñ¤U¥h¡A¦A©M¤j®**a¤À¨É¡C
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> ______________________________**_________________
>>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> --
>>>>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>>>> ______________________________**_________________
>>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>> ______________________________**_________________
>>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>> ______________________________**_________________
>>>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>>>>>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> --
>>>>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> ______________________________**_________________
>>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>>>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>> ______________________________**_________________
>>>>> Talk-TW mailing list
>>>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> §õ©ý­} Lee, Sin-di | http://www.mcdlee.tw
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> ______________________________**_________________
>>> Talk-TW mailing list
>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>
>>>
>>>
>>> ______________________________**_________________
>>> Talk-TW mailing list
>>> Talk-TW���openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>>>
>>>
>>
>>
> ______________________________**_________________
> Talk-TW mailing list
> Talk-TW���openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.**org/listinfo/talk-tw<http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-tw>
>
-------------- ������������ --------------
��������������� HTML ���������...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-tw/attachments/20120914/6f94819b/attachment.html>


More information about the Talk-TW mailing list